• Anasayfa
  • |
  • Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Ve Desteklenmesi Tebliği Hk.

Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması Ve Desteklenmesi Tebliği Hk.

"Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliği (Tebliğ No: 2020/28)" Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, 18 Kasım 2020 tarih ve 31308 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, Ek'te sunulmaktadır.

Bahse konu Tebliğ; deniz ve içsularda geleneksel kıyı balıkçılığının av, avcılık ve sosyo-ekonomik verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla balıkçı gemisi sahiplerine yapılacak desteklemeye ilişkin iş ve işlemlerle ilgili usul ve esasları düzenlemekte olup, su ürünleri avcılığı faaliyetinde bulunmak üzere; Su Ürünleri Bilgi Sisteminde (SUBİS) kayıtlı, bu Tebliğin yayımlandığı tarihte geçerli Balıkçı Gemileri İçin Su Ürünleri Ruhsat Tezkeresine sahip, denizlerde on metreden küçük (10 metre hariç) balıkçı gemileri ile içsulardaki tüm balıkçı gemilerini kapsamaktadır.

Destekleme imkanından yararlanmak isteyen balıkçı gemisi sahipleri veya yetkilisi, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 27/11/2020 günü mesai saati bitimine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı İl/İlçe Müdürlüğü'ne Ek-1'de yer alan "Geleneksel Kıyı Balıkçılığının Kayıt Altına Alınması ve Desteklenmesi Tebliğinden Yararlanacaklar İçin Dilekçe ve ekleriyle" şahsen müracaat edecektir.

Başvuru sırasında müracaat dilekçesinin ekinde yer alacak olan;

- Geminin birden fazla kişiye veya tüzel kişiliğe ait olması halinde, bu Tebliğ kapsamındaki iş ve işlemleri yürütmek üzere, gemi sahiplerinin tümü tarafından yetkilendirilen kişiye ait Ek-2'de yer alan Muvafakatname veya noter tasdikli yetki belgesi,

- Balıkçı gemisi sahibi tarafından balıkçı gemisine ait doğru ve güncel verilerle doldurulmuş Ek-3'te yer alan Geleneksel Balıkçılık Destekleme Anket Formu İl/İlçe Müdürlüğü'ne sunulur.

- Bakanlıkça hazırlanan anket sorularından kendi faaliyet alanı ile ilgili olanları cevaplamayan balıkçı gemi sahipleri destekleme ödemesinden yararlanamaz.

- Destekleme için balıkçı gemisinin bu Tebliğin yayımlandığı tarihteki sahibi/sahipleri veya bunlar adına yetkilisi müracaatta bulunur ve geminin o tarihteki SUBİS kayıtlarında yer alan en büyük boy uzunluğu esas alınır.

- Birden fazla balıkçı gemisi sahibi olanlar her bir balıkçı gemisi için ayrı ayrı müracaat eder.

Söz konusu Tebliğ Odamız web sayfası (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat bölümünde yayınlanmakta olup ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1287_3162_geleneksel_k_y_bal_k_l_n_n_kay_t_alt_na_al_nmas_ve_desteklenmesi_tebli_i.pdf