• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla  Taşınması Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 7 Ekim 2020 tarih ve 31267 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

24.04.2019 tarihli ve 30754 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Karayoluyla Taşınması Hakkında Yönetmeliğin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının (e) "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı adına; üçüncü şahıslar tarafından yapılan tehlikeli mal taşımacılığını kapsar."  bendi yürürlükten kaldırılmış, 

Aynı maddenin ikinci fıkrasının (b) bendi; "Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığının karayolu ile yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetleri ile bu kurumlar tarafından görevlendirilecek personelin refakatinde üçüncü şahıslarca yine bu kurumlar adına karayoluyla yapılan tehlikeli madde taşımacılık faaliyetlerini," şeklinde değiştirilmiştir. 

Yönetmeliğin 4'ncü maddesinin birinci fıkrasının (g) ve (ff) bentleri;

"g) Genel Müdürlük: Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğünü,"

"ff) Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS): Bu Yönetmeliğe göre faaliyet gösteren gerçek ve tüzel kişilerin, faaliyetlerine ilişkin Bakanlıkça belirlenen verilerin tutulduğu, gerektiğinde ilgili kamu kurum ve kuruluşlarıyla veri paylaşımına açık olduğu/olabileceği sistemi," şeklinde değiştirilmiştir. 

Yönetmeliğin 8'nci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi; "ADR 3.4 ve 3.5 kapsamında yapılan muafiyetli taşımalarda dahil olmak üzere tüm taşımalarda, ADR Bölüm 5.4.1'de belirtilen mahiyette taşıma evrakını eksiksiz hazırlamak ve taşımacıya vermek," şeklinde değiştirilmiştir. 

Yönetmeliğin 12'nci maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi; "Sürücüye yazılı talimatları vererek okumasını, anlamasını ve gerektiği şekilde uygulayabilmesini sağlamak ve taşıma evrakını taşıma işlemi başlamadan önce U-ETDS sistemine işlemek," şeklinde değiştirilmiştir. 


Yönetmeliğin "Uygunluk Belgesi olmadan faaliyette bulunan taşıtlar" başlıklı geçici 1'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan "1.07.2020" ibaresi "1.07.2021" olarak değiştirilmiş ve aynı maddeye;

"(3) 2017 model ve öncesi model yılına sahip bitüm taşımacılığında kullanılan relay tankerler ile 2019 model ve öncesi model yılına sahip katı haldeki tehlikeli madde taşımacılığında kullanılan tanklar ve bunları taşıyan araçların muayeneleri ve belgelendirilmeleri, bu maddenin birinci fıkrası hükümlerine tabidir." fıkrası eklenmiştir. 

Yönetmeliğin "Tünel kategorilerinin belirlenmesi ve işaretlenmesi" başlıklı geçici 3'ncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan "31/12/2020" ibaresi "31/12/2025" olarak değiştirilmiştir. 

Yönetmeliğe "Tehlikeli madde güvenlik danışmanlarının çalıştırılmasına ilişkin esaslar" başlıklı geçici madde 4  "(1) 5'nci maddenin onikinci ve onüçüncü fıkraları, 1.07.2021 tarihine kadar uygulanmaz."  eklenmiştir. 

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1115_2645_tehlikeli_maddelerin_karayoluyla_ta_nmas_hakk_nda_y_netmelikte_de_i_ik.pdf