DTO Ağustos 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni _    _______         ______ ____   __  __  ___________________  ___ __________________________________________________  AĞUSTOS 2017

EMSA, gemilerden kaynaklanan CO2 emisyonlarının AB düzeyinde azaltılmasına yardımcı olacak bir izleme, raporlama ve doğrulama (MRV) sistemini hayata geçiriyor

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı EMSA, orijinal THETIS bilgi sisteminin olanaklarını genişleterek, özel amaca yönelik bir izleme, raporlama ve doğrulama sistemi tasarladı. Ağustos ayında faaliyete geçen THETIS-MRV, AB'nin sera gazı emisyonlarını azaltmaya yönelik genel politikasına deniz taşımacılığı sektörünü dahil etmeye yönelik çabalarındaki ilk adımını oluşturuyor. Sistem, AB limanlarını kullanan büyük gemileri işleten şirketlerin, 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren, AB'nin İzleme, Raporlama ve Doğrulama Tüzüğü (MRV) gereğince CO2 emisyonlarını raporlayabilmelerini mümkün kılacaktır. Emisyon verileri her yıl güncellenerek kamuya açıklanacağı için, söz konusu sistemin denizcilik sektörü içerisinde sera gazı emisyonlarını azaltma tedbirlerini özendirmesi bekleniyor.

THETIS-MRV sistemi, bir zorunlu ve bir de gönüllü modülü kapsıyor. Sistem, şirketlerin gönüllü modülde izleme planları hazırlamak üzere akredite doğrulayıcılarla birlikte çalışmalarına ve zorunlu modülü kullanarak Avrupa Komisyonu'na ve ilgili bayrak devletlerine emisyon raporlarını ve uygunluk dokümanlarını bildirmelerine imkan sağlıyor. Avrupa Komisyonu, gönderilen bilgileri kullanarak, her bir gemi için yakıt tüketimi, CO2 emisyonları ve ortalama enerji verimliliği göstergelerini kapsayan toplam yıllık verileri yayımlayacak.

Kurallar, MRV Tüzüğünün etkisini azami seviyeye çıkarmak ve denizcilik şirketleri ile işletmeciler üzerindeki idari yükü en aza indirmek amacıyla, AB limanlarına uğrayan gemilerin yaklaşık % 55'ini oluşturan ve söz konusu emisyonların yaklaşık % 90'ını temsil eden 5000 GT üzerindeki gemiler için geçerli olacaktır. Anılan sistem, sivil toplum kuruluşları ve denizcilik endüstrisi de dâhil olmak üzere, geniş bir uzman grubunun görüşleri dikkate alınarak geliştirilmiştir. THETIS-MRV web tabanlı uygulaması https://mrv.emsa.europa.eu internet adresinde yer alıyor. (Kaynak: EMSA)

Avrupa Deniz Limanları Örgütü, Avrupa limanları için üç temel öncelik belirledi

Çevre sorunları altyapı yatırımlarına yönelik ihtiyacı zorunlu hale getiriyorken, değişen siyasi eğilimin Avrupa limanlarının faaliyetlerini değiştirmeye başladığı görülmektedir. Avrupa Deniz Limanları Örgütü'ne (European Sea Port Organisation – ESPO) göre, modern dünyada limanlar, değişen teknolojik ve ticari talepleri karşılamak için gerekli altyapıyı sağlayabilmeli ve kendilerini destekleyen esnek bir politika çerçevesinin varlığından emin olmalıdırlar. 

Avrupa limanları; gemi büyüklüğündeki artış, ittifaklar yoluyla artan piyasa gücü, karbon azaltımı, gemilerin çevreci hale getirilmesi, dijitalleşme, ulusal kemer sıkma politikaları, artan güvenlik tehditleri, jeopolitik gelişmeler, yükselen ekonomik milliyetçilik ve Brexit konuları ile karşı karşıyadır. ESPO, bu zorluklar karşısında 2017 yılı için üç temel öncelik ortaya koydu.

ESPO'nun ortaya koyduğu birinci öncelik, altyapı yatırımıdır. Yukarıda bahsedilen zorluklar bağlamında, altyapıyı inşa etmek ya da uyarlamak, kapasitenin artırılmasından daha fazlası anlamına geliyor. Bununla birlikte bu yatırımların bazıları kısa vadede kar getirebilir nitelikte değildir. Böyle olunca da, Avrupa'nın taşımacılık altyapısı politikasının finansmanı artırılamıyorsa bile korunmaya ihtiyacı vardır. ESPO'ya göre, Avrupa'nın yabancı yatırımı çekmesi güzel olmakla birlikte, kalkınma finansmanı arayışının ana ya da kritik önemdeki Avrupa liman altyapısı üzerindeki kontrolün kaybedilmesiyle sonuçlanmaması gerekiyor.

ESPO'nun ikinci önceliği, deniz ticaretinin kolaylaştırılmasıdır. Avrupa limanları, AB limanları arasında taşınan AB malları söz konusu olduğunda, idari sadeleştirme ve gümrük engellerinin kaldırılması ihtiyacını sıklıkla öne sürüyor. Bununla birlikte, deniz taşımacılığında formalitelerin azaltılmasına yönelik elden gelen her şeyin yapıldığı bir zamanda, jeopolitik gelişmelere karşı ortaya çıkan korumacı eğilim değişen ticaret yapısını köklü bir şekilde tehlikeye atıyor ve yeni bariyerler yaratıyor. ESPO, bu durumun malların serbest dolaşımı ve tam zamanında lojistik (just-in-time logistics)  üzerinde doğurabileceği sonuçlardan endişe duyuyor. ESPO'ya göre çözümler, gereksiz formaliteleri engelleyecek şekilde geliştirilmelidir.

ESPO'nun üçüncü önceliği ise sürdürülebilirliktir. Avrupa limanlarının yaklaşık yüzde 90'ı kentsel alanlarda ya da kentsel alanların yakınlarında bulunuyor. Dolayısıyla Avrupa'daki limanların, liman etrafında yaşayan halka -ve genel olarak topluma- faaliyetlerinin ve yatırımların sürdürülebilir olduğu konusunda güven vermesi gerekmektedir. (Kaynak: ESPO)

Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu hakkında Tallinn'de bir konferans düzenlenecek

Avrupa Birliği'nin Estonya Başkanlığı ve Avrupa Komisyonu'nun Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü (DG MARE), Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) hakkındaki bir paydaş konferansını "2020'nin Ötesi: Avrupa Kıyı Toplumlarının Desteklenmesi" (Beyond 2020: Supporting Europe's Coastal Communities) başlığıyla, 12 – 13 Ekim 2017 tarihlerinde, Estonya'nın başkenti Tallinn'de düzenleyecek.  

Avrupa'nın dört bir yanından paydaşlar, EMFF'nin şu sıradaki programlama döneminde (2014 – 2020) Ortak Balıkçılık Politikası ve Denizcilik Politikası'nın uygulanmasına sunduğu katkıyı ele almak üzere bir araya gelecekler. Konferans ayrıca, sahil bölgelerinde yaşayan halkın hâlihazırda yaşadığı ve gelecekte karşılaşacağı zorlukları ve bu zorluklarla potansiyel mücadele yollarını tartışma fırsatı da yaratacaktır.

Denizcilik endüstrisinin temsilcileri, ulusal ve bölgesel idareciler, balıkçılık uzmanları ve sivil toplum kuruluşları dahil olmak üzere tüm paydaşlar bahse konu konferansa katılmaya davet edilmektedir. Konferans programına ve katılım koşullarına ilişkin bilgilere www.EMFF-now-and-then.eu internet adresinden erişilebilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Mavi Büyüme için Deniz Alanı Planlama Konferansı ekim ayında Brüksel'de düzenlenecek

"Mavi Büyüme için Deniz Alanı Planlama Konferansı – Sürdürülebilir bir Mavi Ekonominin Planlanması" konulu Konferans, 11-12 Ekim 2017 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek. Deniz alanı planlaması uygulayıcılarını, denizcilik idarelerini ve endüstri temsilcilerini hedefleyen Konferansa; Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Komisyoneri Karmenu VELLA da katılım sağlayacak.

Konferans, deniz alanı planlamasının, denizde sürdürülebilir ekonomik kalkınmayı (Mavi Büyüme) destekleyecek bir araç olarak nasıl uygulanacağı hakkında somut örnekler ve prensipler sunmayı amaçlıyor. Konferansta özellikle aşağıdaki konular ele alınacaktır:

  • Deniz alanı kullanımı planlamasının, Mavi Ekonomide kesinliğe ve sürdürülebilirliğe öncülük ettiği en iyi uygulamalar,
  • Uyuşmazlıkların çözümü ve gerginliklerle baş etme yaklaşımları ve deneyimleri,
  • Ortak çalışmalar ve ortak yerleşim gibi konularda yaklaşımlar ve deneyimler,
  • Denizcilikle ilgili gelecekteki gelişmelerin ve bu gelişmelerin olası mekânsal sonuçlarının nasıl öngörülebileceğine dair yaklaşımlar, deneyimler ve niyetler,
  • Deniz alanı kullanımı planlama sürecinin, denizcilik sektörü paydaşları ve ekosistemlerinin ihtiyaçlarının daha kolay anlaşılmasına ve böylece daha sürdürülebilir ekonomik kalkınmanın teşvik edilmesine olan katkısı,
  • Deniz taşımacılığı ve balıkçılık gibi geleneksel mobil denizcilik sektörlerinin rolleri ve ihtiyaçları ile görece yeni olan açık deniz enerji ve su ürünleri yetiştiriciliğinin mekân bazlı ihtiyaçları.

Konferansa katılmak isteyenler 29 Eylül 2017 tarihine kadar kayıt yaptırabilir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

EMSA, Azerbaycan Ulusal Gemi Trafik İzleme Merkezi'ni ziyaret etti

EMSA, Karadeniz ve Hazar Denizi bölgelerine teknik yardım sağlanmasına ilişkin devam eden Karadeniz ve Hazar Denizi Bölgeleri Projesi'nin bir parçası olarak, 11-13 Temmuz 2017 tarihleri arasında Azerbaycan'a bir araştırma heyeti gönderdi. Heyet ziyaretinin amacı, Azerbaycan'ın deniz emniyeti, deniz güvenliği, gemi trafik izleme, insan unsuru ve deniz çevresinin korunması alanlarındaki özel ihtiyaçlarının belirlenmesiydi. EMSA temsilcileri anılan tarihlerde, Azerbaycan devletinin denizcilik idaresinin denetiminde bulunan Ulusal Gemi Trafik İzleme Merkezi'ni ziyaret etti. Ziyaretle birlikte, EMSA'nın muhtemel kirleticilerin tanımlanmasını kolaylaştıracak görüntüleri tedarik etmesi için CleanSeaNet kullanım şartlarının imzalanmasına ilişkin ön çalışmalar da başlatılmıştır. (Kaynak: EMSA)

01.01.2017 – 07.09.2017 tarihleri arasındaki Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2017 – 07.09.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 10 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan-Split; İtalya-Cenova; İspanya-Castellon de la Plana; Romanya-Köstence; Yunanistan-Rodos (2); Yunanistan – Kos; İtalya-Taranto; İtalya – Monfalcone; Almanya-Hamburg) tutulmuştur. Gerçekleştirilen denetimlerde ana tutulma sebepleri olarak; yangın güvenliği, seyir güvenliği, sertifika ve dokümantasyon, can kurtarma teçhizatları alanlarındaki eksiklikler dikkat çekmektedir. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-Gemi Sahibi Firmalar                                                -WISTA Türkiye Derneği

                                                                                   -TAIS

 Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi Yetkilisi  Telefon: 252 0130-462  E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Agustos.pdf