İNSAN KAYNAKLARI

İ​MEAK DTO
İNSAN K​AYNAKLARI POLİTİKASI

 

Odamızın sunmakta olduğu hizmetlerin gereği doğrultusunda tanımlanan organizasyon yapısının etkinliğinin sürekli gözden geçirilerek değişen ve gelişen ihtiyaçları karşılayacak organizasyon yapısının tesis edilmesi

Çalışanların mesleki yeterliliklerinin, yönetim anlayışlarının ve çalışma kapasitelerinin modern yönetim anlayışları ve teknikleri ile sürekli geliştirilmesi ve iyileştirilmesinin sağlanması

İK fonksiyonlarının etkinliğinin sürekli gözden geçirilerek ge​rek kurum, gerekse çalışan yararına karşılıklı beklentilerin karşılandığı uygulamaların gerçekleştirilmesinin temin edilmesi

Organizasyon yapımız:

 1. İMEAK DTO Meclisi
 2. İMEAK DTO Yönetim Kurulu
  1. YK Danışmanları
 3. Merkez
  1. Genel Sekreterlik
  2. Deniz Ticareti ve Deniz Ulaştırması Genel Sekreter Yardımcılığı
   1. Deniz Ticareti Birimi
   2. Deniz Ulaştırması Birimi
   3. Gemi İnşa ve Teknik İşler Birimi
   4. Gemi Acenteleri ve Gümrük Birimi
   5. Eğitim Birimi
   6. Kıyı Yapıları ve Limanlar Birimi
   7. Deniz Kaynakları Birimi
   8. Deniz Turizmi Birimi
  3. Dış İlişkiler Genel Sekreter Yardımcılığı
    1. Dış İlişkiler Birimi
    2. Çevre Birimi
    3. AR-GE ve Proje Geliştirme Birimi
    4. Bilgi Teknolojileri Birimi
  4. Mali ve İdari İşler Genel Sekreter Yardımcılığı
    1. Gelirler Birimi
    2. Muhasebe ve Bütçe Birimi
    3. Üye İlişkileri Birimi
    4. İdari İşler Birimi
    5. İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi
    6. Tır Belgelendirme Birimi
    7. Şube ve Temsilcilikler Sorumlusu
  5. Özel Kalem Birimi
  6. Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik Birimi
  7. Hukuk Birimi
  8. İnsan Kaynakları Birimi
  9. Meclis ve Meslek Komiteleri Birimi
  10. Kurumsal İletişim Birimi
  11. Kalite ve Akreditasyon Birimi
 4. Şubeler
 5. Temsilcilikler
 6. İrtibat Bürosu       

İK MODÜLLERİMİZ

 

Gerek İnsan Kaynakları fonksiyonlarının gerekse hizmetin aksamadan yürütülmesini sağlamak üzere tanımlanmış bir İK Yönetim Sistemi ​uygulanmaktadır.

 

• Seçme ve Yerleştirme

İMEAK DTO'da, açık pozisyonlar için İMEAK DTO'nun kurum kültürüne uygun, temel yetkinlikler ile pozisyona özel yetkinlikler bazında en uygun adayları seçmek ve yerleştirmek amacıyla tanımlanmış bir "Seçme ve Yerleştirme" süreci uygulanmaktadır. 

İşgücü kaynaklarımız temel olarak iki grupta sınıflandırılmaktadır; iç ve dış kaynaklar. Açık iş pozisyonları yine İMEAK DTO içerisinden sağlanarak iç kaynaklar kullanılır. Dış temin kaynakları ise danışman firma, mevcut işgörenlerin önerisi ve iş başvuru havuzumuzdur. 

Seçme sürecinde İMEAK DTO'nun yeni personel ihtiyacı, hangi pozisyona personel alınacağı ve hangi niteliklere sahip adayların araştırılacağı İK Birimi ve ilgili bölüm/birim yöneticisi tarafından belirlenir.  

• Kariyer Yönetimi

İMEAK DTO'da, çalışanların kariyerlerini hem İMEAK DTO'nun ihtiyaçlarını hem de kendi yetkinliklerini optimize eden bir biçimde planlanmak ve yönetilebilmek amacıyla tanımlanmış bir "Kariyer Yönetim" sistemi uygulanmaktadır. 

Kariyer Yönetimi uygulamalarının amacı çalışan memnuniyetini artırarak, çalışanların İMEAK DTO'da  kalıcı olmasını sağlamak, çalışanların aidiyet duygusunu geliştirmektir.

• İş Analizi ve İş Değerleme Sistemi

​İMEAK DTO'da tüm pozisyonların önem ve güçlük derecelerine dayalı olarak değerlerini belirlemek amacıyla tanımlanmış bir "İş Analizi ve İşdeğerleme" sistemi uygulanmaktadır. 

• Ücret Yönetimi

İMEAK DTO'da, ödenecek ücret düzeyini saptamak, ücret yapısını oluşturmak ve bu iki temel veri içinde çalışanlara ödenecek ücreti belirlemek ve ödemek amacıyla, tanımlanmış bir "Ücret Yönetim" sistemi uygulanmaktadır. 

İMEAK DTO ücret politikası,  İMEAK DTO'nun bütçesine uygun, aynı zamanda personel tatmini ve motivasyonunu da sağlayacak, sonuç olarak da verimlilik ve kalite artışı sağlayacak bir ortak nokta bulmayı amaçlamaktadır. 

• Eğitim Yönetimi

İMEAK DTO'da personelin eğitim faaliyetlerine ilişkin uygulamalar ile eğitim ihtiyaçlarının Oda tarafından karşılanmasına yönelik tanımlanmış bir Eğitim Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

• Motivasyon ve Teşvik Sistemi

Çalışanların kurumsal hedeflere ulaşmak için harcadığı çabayı yükseltmek amacıyla kullanılacak yöntemleri içeren tanımlanmış bir Motivasyon ve Teşvik Sistemi uygulanmaktadır.

• İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi

İMEAK DTO’da, çalışanların sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için alınacak önlemleri ve kullanılan yöntemleri içeren, tanımlanmış bir İş Sağlığı ve Güvenliği Sistemi uygulanmaktadır.

• Performans Yönetimi

İMEAK DTO’da, yetkinlikler aracılığı ile bireysel performansın geliştirilmesini sağlamak üzere, tanımlanmış bir “Performans Yönetim” sistemi uygulanmaktadır.

 

ÇALIŞAN MEMNUNİYET ÖLÇÜMÜ

Kalite Yönetim Sisteminde iç müşteri olarak tanımlanan İMEAK Deniz Ticaret Odası çalışanlarının memnuniyetinin sağlanarak ölçülmesi için yılda bir kez Personel Memnuniyeti Anketi yapılmakta ve sonuçlara göre iyileştirme planları uygulanmaktadır. Çalışan memnuniyeti konusunda belirlenen yıllık oranlar, her yıl hedefler içerisinde yer almaktadır. 

yer almaktadır.