DTO Ekim 2015 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                             ___                                                                                    __                               ______              __  __   _     EKİM 2015

Avrupa Liman Yönetmeliğinin Sadeleştirilmesini Destekleyen Armatörler Tüm Hizmetlerin Yeniden Kapsama Dahil Edilmesinden Yana

Avrupa Parlamentosu'nun Taşımacılık ve Turizm Komitesi Üyeleri, Avrupa Komisyonu'nun liman hizmetlerine piyasa erişimi ve limanların mali şeffaflığı hakkındaki Kural önerisinde önemli sadeleştirmeler yapmayı planlamaktadır. Raportör Knut FLECKENSTEIN tarafından yapılan değişiklikler nedeniyle, özellikle liman hizmeti sağlayıcılarının sınırlanması ve seçilmesi süreçleri çok daha basit hale getirilecektir.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, bu yaklaşımı memnuniyetle karşıladıklarını, süreçlerin bir an evvel şeffaf ve basit hale getirilmesinin herkesin menfaatine olacağını belirtmiştir. VERHOEVEN ayrıca, pilotajın kapsam dışında tutulmasına yönelik görüşleri desteklemediklerini, yük elleçlemeye ve yolcu hizmetlerine ilişkin mevcut muafiyetlerin de sona ermesi gerektiğini vurgulamıştır. Avrupalı armatörler, Parlamento üyelerini yasal kesinliğin ve eşit şartların sağlanabilmesi için anılan süreçleri kapsama dahil etmeleri yönünde teşvik etmektedir.

Armatörler yine de, sosyal koruma maskesi altında daha çok kısıtlamanın uygulanabilme ihtimaline karşı uyarıda bulunmaktadır. ECSA Deniz Taşımacılığı ve Ticaret Politikası Müdürü Lieselot MARINUS, yetkinliği, emniyeti ve çalışma koşullarını geliştirecek önerileri desteklediklerini, bununla birlikte yeni piyasa girişimcilerine işletmelerin el değiştirilmesi kurallarının adil olmayan şekilde uygulanması yoluyla orantısız kısıtlamalar uygulanması yönündeki çabaları kabul edemeyeceklerini ifade etmiştir. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Birliği % 23 Emisyon Azaltımı İle Lider Konumda

Avrupa Çevre Ajansı (European Environment Agency - EEA) tarafından yayınlanan bir rapora göre, Avrupa Birliği sera gazı emisyonlarını 2020 yılına kadar % 20 azaltmaya ilişkin hedefini gerçekleştirme hususunda beklenenden daha başarılıdır.

"2015 Avrupa'sında Eğilimler ve Tahminler" adlı rapor, 1990 – 2014 yılları arasında Avrupa'da sera gazı emisyonlarının % 23 oranında azalarak kaydedilen en düşük seviyelere ulaştığını ortaya koymaktadır.

Üye Devletlerin son tahminleri, AB'nin mevcut tedbirlerle 2020 yılına kadar % 24 azaltmaya, Üye Devletler tarafından planlanmış olan ilave tedbirlerle ise % 25'lik bir azaltmaya doğru yol aldığını göstermektedir. AB, emisyonları 2030 yılına kadar en az % 40 oranında azaltmaya ilişkin hedefine yönelik çalışmalara başlamış olup, bu hedef Aralık 2015'te Paris'te yapılacak olan küresel iklim değişikliği görüşmelerine (COP 21) AB'nin katkısını oluşturacaktır.

AB'nin İklim ve Enerjiden sorumlu Bakanı Miguel Arias CANETE: "Avrupa ekonomisi 1990 – 2014 yılları arasında % 46'nın üzerinde büyüme göstermiş ve aynı dönemde emisyonları % 23 oranında azaltmayı başarmıştır. Biz iklim korumasının ekonomik büyüme ile bir arada gittiğini devamlı olarak göstermekteyiz. Bu durum, önümüzdeki Paris iklim konferansında Avrupa'nın sorumluluklarına sadık kaldığına ve AB'nin iklim ve enerji politikalarının işler durumda olduğuna dair çok güçlü bir işarettir. Biz, Paris taahhütümüzü uygulamaya yönelik ilk adımımızı bu yılın başlarında sunulan yeni önerilerle zaten atmış bulunmaktayız" demiştir.

Avrupa Çevre Ajansı Müdürü Hans BRUYNINCKX: "Avrupa'nın sera gazı emisyonlarını azaltma ve enerji verimliliğine ve yenilenebilir enerjiye yatırım yapma çabaları olumlu sonuçlar doğurmuştur. Raporumuz, Avrupa'nın 2020 iklim hedeflerine doğru ilerlemekte olduğunu göstermektedir. Rapor ayrıca, 2030 ve 2050 uzun vadeli hedeflerimize erişmek için Avrupa'da enerjiyi üretme ve kullanma şeklimizde temel bir değişikliğe gitmemiz gerektiğini göstermektedir" şeklinde konuşmuştur.

Sera gazı emisyonlarındaki azalmanın 2020 yılından sonra daha yavaş bir hızla devam etmesi beklenmektedir. AB Üyesi Devletler tarafından teslim edilen öngörülere göre, planlanan azaltımların 2030 yılına kadar 1990 yılı seviyelerinin (mevcut tedbirlerle) % 27 – (ilave tedbirlerle ) % 30 altında olması tahmin edilmektedir. Bu nedenle 2030 yılına kadar % 40 azaltım hedefine ulaşılabilmesi için yeni politikaların yürürlüğe konması gerekmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Armatörler İklim Hedefleri İçin 2016 Son Tarihinin Gerçekçi Olmadığı Görüşünde

Avrupalı armatörler, Aralık ayında Paris'te gerçekleştirilecek olan COP 21 toplantısına Avrupa Parlamentosu delegasyonu için yetki veren ve bir uyarı çağrısı yayınlayan Avrupa Parlamentosu kararını dikkate almışlardır. Avrupa Parlamentosu Üyeleri, küresel bir politika çerçevesi geliştirmek üzere tüm Tarafları IMO ile çalışmaya ve 2 derece kuralı[1] ışığında önemli azaltımları başarmak için 2016 yılı bitmeden önce uygun hedefleri belirlemek amacıyla tedbir almaya davet etmiştir.

Karara ilişkin olarak yorum yapan ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN, Avrupa Parlamentosu'nun uluslararası deniz taşımacılığı için küresel bir çözümün önemini kabul ediyor olmasından ve IMO'ya güvenoyu vermesinden memnuniyet duyduklarını ifade etmiştir. Bununla birlikte VERHOEVEN, Avrupa Parlamentosu Üyeleri tarafından kabul edilen 2016 son tarihinden endişe duyduklarını, IMO'nun bu kadar kısa süre içerisinde bir çözüm bulmasını beklemenin gerçekçi olmadığını belirtmiştir. Kesin bir son tarih için Avrupa'nın tek taraflı bir baskısının zararlı olacağını vurgulayan VERHOEVEN, uluslararası bir endüstri olan deniz taşımacılığı için küresel kurallara olan ihtiyacın altını çizmiştir.

ECSA'nın Güvenlik ve Çevre Müdürü Benoit LOICQ de "2016 son tarihi AB düzeyinde atılan adımlarla uyumlu değildir. AB, son derece kesin bir son tarih için baskı yaparak esasen IMO prosedürünün altını oyacaktır. AB İzleme, Bildirme ve Doğrulama (MRV) Kuralının, denizciliğin küresel CO2 emisyonlarındaki gerçek payının belirlenmesini sağlayarak küresel (IMO düzeyinde) bir çözüme doğru aşamalı bir yaklaşımın ilk adımı olması planlanmıştır. Kabul edilen eylem planı, denizcilik endüstrisinden kaynaklanan CO2 emisyonlarının 2018 yılında (Avrupa Parlamentosu Üyelerinin savundukları son tarih olan 2016'dan iki yıl sonra) gerçek bir resmini sunarak başlayacaktır. Eğer geriye döner ve veri toplama safhasını büsbütün atlarsak, gerçekçi ve adil hedefler koymamız nasıl mümkün olabilir? Küresel bir CO2 izleme ve bildirme sözleşmesi halihazırda IMO'da geliştirilmektedir ve biz AB MRV Kuralı'nın IMO aracı ile uyumlaştırılmasının temel gereksinim olduğuna inanıyoruz" demiştir. (Kaynak: ECSA)

AB Gemi Güvenliği Mevzuatı Etkin ve Verimli Şekilde Uygulanmaktadır

Avrupa Komisyonu, yolcu gemilerinin güvenliğiyle ilgili AB mevzuatına ilişkin yürütülen bir uygunluk kontrolünün sonuçlarını açıklamıştır. Komisyon bahse konu raporda, Avrupa sularında seyreden yolcu gemileri için güvenlik standartlarının etkin ve verimli olup olmadığını değerlendirmekte ve bu standartların nasıl geliştirilerek basitleştirilebileceğini incelemektedir. Rapor, Komisyon'un Düzenlemelerin Uygunluğu ve Performansı (REFIT) Programı tarafından yürütülen birkaç yıllık danışma ve değerlendirme sürecinin ürünüdür.

Avrupa Komisyonu, AB yolcu gemilerinin güvenliği için sadeleştirilmiş düzenleyici bir çerçeve sunmayı planlamaktadır.  Bununla; zaman aşımına uğramış, belirsiz veya orantısız gerekliliklerin ortadan kaldırılması ve arama kurtarma operasyonlarının etkinliğinin artırılması amaçlanmaktadır. Komisyon uygun olduğu durumlarda, standartları Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) düzeyinde iyileştirmek amacıyla çabalarını artırmayı tasarlamaktadır.

Yolcu gemilerinin güvenliğine ilişkin AB mevzuatı zamanla devreye sokulmuş ve esas olarak 1987 yılında 193 kişinin hayatını kaybettiği Herald of Free Enterprise ve 1994 yılında 852 kişinin ölümüne neden olan Estonia gemilerinin batmaları sonrasında yürürlüğe konmuştur. Bahse konu AB mevzuatı, uluslararası ve ulusal standartları tamamlamakta olup, gemi kazalarının daha etkin şekilde idare edilmesine ve daha emniyetli gemilere zemin hazırlamaktadır.

Yukarıda bahsedilen uygunluk kontrolü ile, AB yolcu gemileri güvenliği mevzuatının düzgün şekilde işlediği teyit edilmiştir. Geçtiğimiz 4 yıl boyunca, aynı AB Üyesi Devletinin limanları arasında seyreden gemiler için kaydedilen 408 kazadan yalnızca bir tanesi bir yolcunun ölümüyle sonuçlanmıştır. (Bu bağlamda, Norman Atlantic feribotunun Aralık 2014'te ve Costa Concordia yolcu gemisinin Ocak 2012'de uğradıkları kazaların uluslararası sularda faaliyet gösteren ve uluslararası gerekliliklere uygun olarak dizayn edilmiş gemileri kapsayan kazalar olduğu belirtilmelidir.)

Avrupa Komisyonu; denizcilik endüstrisinin profesyonelleri, Üye Devletlerin uzmanları ve yolcu kuruluşları tarafından ortaya konan güvenlik endişelerini değerlendirmeye devam edecektir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Erasmus+ Programı Kapsamında 2016 Yılı İçin Denizcilikte Mesleki Eğitim Finansman Fırsatları

Avrupa çapında denizcilik endüstrileri, uygun nitelik, vasıf ve deneyime sahip insanların yetersiz oluşu sorunuyla karşı karşıyadır. Eğitim hayatı süresince elde edilen bilgi ve yetkinlikler ile iş piyasasının gerektirdikleri arasında açık bir uyuşmazlık bulunmaktadır. Bu sebeple, denizcilik endüstrileri ile eğitim kurumları arasında daha yakın bir işbirliğinin kurulması gerekli görülmektedir.

Avrupa Komisyonu Denizcilik ve Balıkçılık Genel Müdürlüğü'nün (DG MARE) 2016 yılında başlatacağı Mavi Kariyerler (Blue Careers) çağrısı, paydaşların bu alanda ilerleme kaydetmesine ve iş dünyası ile eğitim kurumlarının birlikte daha iyi çalışmalarına yardımcı olacaktır. Bu bağlamda, Erasmus+ Programı 2016 yılı proje teklif çağrısı başlamış olup, denizcilik paydaşları mesleki eğitim ve staj için finansman talep edebileceklerdir.

Erasmus+ Programı, Avrupa'daki mesleki öğretim ve eğitimin kalitesini artırmayı ve meslek öğrencilerine ve çalışanlarına yurtdışında staj yapma imkanı sunmayı amaçlamaktadır. Program, mesleki öğretim ve eğitim kurumlarının diğer kurumlar ve işletmelerle stratejik ortaklıklar kurarak öğretim, eğitim ve iş dünyası arasında yakın bağlar kurulmasına katkı sağlayacaktır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

 

 

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

selin.yeleser_20151106155931.pdf