DTO Kasım 2015 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni             __________________________________________________________                 _____                 ______              __  __   _     KASIM 2015

Avrupalı armatörler sera gazı emisyonlarının azaltılması çabalarına IMO'nun liderlik etmesini istiyor

AB Üyesi Devletler, 147 ülkeden dünya liderlerinin 30 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris'te bir araya geldiği 21. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde (COP 21), Eylül ayında benimsemiş oldukları müzakereci pozisyonu sürdürmektedirler. Buna göre ECSA Genel Sekreteri Patrick VERHOEVEN şöyle demiştir: "denizciliğin sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik küresel çabalara katkıda bulunması gerektiği fikrini tümüyle destekliyoruz. AB Üyesi Devletler, uluslararası denizcilikten kaynaklanan sera gazı emisyonlarını bir an evvel etkin bir şekilde ele alması için Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (IMO) güvenoyu vermiştir. Bu yaklaşımın, halihazırda AB düzeyinde atılmış olan adımların mantıki bir uzantısı olması sebebiyle doğru olduğuna inanmaktayız. Neticede IMO denizcilik endüstrisinin küresel düzenleyicisidir."  

AB, deniz taşımacılığından kaynaklanan karbon emisyonlarının izlenmesi, bildirilmesi ve doğrulanması hakkındaki AB Kuralı'nın (AB MRV Kuralı 2015/757) kabul edilmesi sonrasındaki aşamalarda IMO'yu desteklemiştir. 2018 yılından itibaren denizciliğin küresel karbon emisyonlarındaki gerçek payının tespit edilmesine yardımcı olacak olan Kural, küresel bir çözüme yönelik stratejinin ilk aşaması olarak tasarlanmıştır.  

IMO, denizcilik sektörü için enerji verimliliği tedbirlerinin geliştirilmesi konusunda dikkate değer bir performans göstermektedir. Denizcilik, 2011 yılında kabul edilen Enerji Verimliliği Dizayn Endeksi (EEDI) ve Gemi Enerji Verimliliği Yönetim Planı (SEEMP) ile karbon emisyonlarının azaltılması için bağlayıcı bir küresel rejime sahip olan ilk endüstriyel sektör haline gelmiştir. 2013 yılında yürürlüğe giren bu tedbirler, yeni inşa edilen gemiler için enerji verimliliğinin aşamalı olarak geliştirilmesini gerektirmekte, bu durum da 2025 yılından sonra inşa edilen tüm gemilerin 2000'lerde inşa edilenlere göre %30 oranında daha verimli olmasını sağlamaktadır. Bu tedbirler ayrıca, armatörlerin iyi uygulamaları ve enerji verimli faaliyetleri geliştirmelerini zorunlu kılmaktadır. Denizcilik endüstrisi bahse konu standartları, enerji verimliliğinde anlamlı ve kalıcı gelişmeler sağlanması ve kullanılan yakıt miktarının azaltılması nedeniyle desteklemektedir.

IMO aynı zamanda her gemi için küresel bir karbon bildirim sisteminin geliştirilmesine yönelik de gelişme kaydetmektedir. Karbon emisyonlarının azaltılması meselesi 2016 yılı Nisan ayında gerçekleştirilecek olan IMO Deniz Çevresini Koruma Komitesi toplantısında yeniden ele alınacaktır.

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) Deniz Güvenliği ve Çevre Müdürü Benoit LOICQ, "AB MRV Kuralı ve IMO düzeyindeki çabalarla denizcilik endüstrisi için nihai olarak sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yol açacak olan açık bir rota çizilmektedir. Armatörler dünya deniz ticaret filosunun 2050 yılına kadar dikkate değer ölçüde daha verimli olacağından emindirler" demiştir. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Birliği'nin 2016 yılında IMO'dan beklentileri

Güney Kore Cumhuriyeti Busan Liman İdaresi Başkanı Ki-tack LIM, 171 IMO üyesinin onayı ile IMO Genel Sekreteri olarak atanmıştır. LIM, 1 Ocak 2016 itibariyle görevine başlayacaktır.

Avrupa Birliği Ulaştırmadan sorumlu Bakanı Violeta BULC, Ki-tack LIM'i yeni görevi dolayısıyla tebrik etmiş ve IMO ile ortak amaçlarının küresel denizciliğin kalitesini uzlaşı temelinde artırmak olduğunu belirtmiştir. BULC, emniyet, güvenlik, çevrenin korunması ve iklim değişikliğine karşı tedbirler alınması dâhil olmak üzere pek çok cephede ilerleme beklediklerini ifade etmiştir.

Bilindiği üzere IMO, BM'nin uluslararası denizciliğin emniyeti, güvenliği ve çevresel performansı için küresel standartlar koyan uzman bir ajansıdır. Ki-tack LIM, IMO'da güvenlik ve çevrenin korunması hususlarında tartışmaların olduğu önemli bir zamanda görevi devralmaktadır. Avrupa Komisyonu için 2016 yılında IMO'da ele alınacak olan bazı öncelikli konular bulunmaktadır. Buna göre, hasar görmüş yolcu gemilerinin stabilitesine (denge) ait standardı yükseltmek için AB Üyesi Devletlerin girişimine ilişkin geniş kapsamlı bir karar beklenmektedir. Çevrenin korunması açısından, COP 21 görüşmeleri IMO'da bir sera gazı emisyonları azaltım hedefinin şekillenmesinde etkili olacaktır. AB, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltmak amacıyla, emisyonların izlenmesi, bildirilmesi ve doğrulanmasına yönelik bölgesel kuralları çoktan kabul etmiş olup, küresel bir sera gazı veri toplama planının oluşturulması için de IMO ile aktif şekilde bağlantı kurmaktadır. IMO'nun 2016 yılında bu türden bir küresel düzenin oluşturulmasına ilişkin bir karar alması beklenmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB Çevre ve Denizcilik Politikası

Avrupa Birliği, 30 Kasım – 11 Aralık 2015 tarihleri arasında Paris'te gerçekleştirilmekte olan 21. Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi'nde AB Çevre ve Denizcilik politikasıyla ilgili olarak, Avrupa'nın modernleşmesine ve daha rekabetçi ve kaynak verimli bir ekonomiye dönüşmesine yardımcı olacak olan Dairesel Ekonomi Stratejisi'ni(Circular Economy Strategy) kısaca tanıtacaktır.

Buna göre, dairesel bir ekonomiye geçiş istihdam ve büyüme getirecek, sera gazında ve sağlığa ve refaha yönelik diğer tehditlerde büyük azalmalara yol açacaktır. Avrupa Komisyonu bu bağlamda, çeşitli AB programları kapsamındaki dairesel ekonomi projelerine 6 milyar Euro'luk bir finansman sağlamaktadır.

AB'nin denizcilik politikasına ilişkin bir diğer husus da, okyanusların sıcaklığı ve karbondioksiti absorbe ederek iklim değişikliğine uyumda oynadığı önemli roldür. Avrupa Birliği, okyanus yönetimini geliştirmeye ve okyanusların muhafazasını ve sürdürülebilir şekilde kullanılmasını sağlamaya

çalışmaktadır. Denizler ve okyanuslar düzgün şekilde yönetilmeleri durumunda, sürekli temiz ve yenilenebilir enerji kaynağı sunacak ve 2050 yılına kadar 276 milyon ton karbon emisyonunun önlenmesi sağlanacaktır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa'da taşımacılık gelişiyor

Avrupa Komisyonu, AB Üyesi Devletlerin taşımacılığın her alanını kapsayan 29 kategoride gösterdikleri performansları karşılaştıran AB Taşımacılık Skorbordu'nun (EU Transport Scoreboard) 2. Baskısını yayınlamıştır. Skorbord'un amacı, özellikle sürdürülebilirlik açısından yüksek standartlara sahip Tek Avrupa Taşımacılık Alanı (Single European Transport Area) yaratılması amacıyla yatırım ve aksiyon gerektiren öncelikli alanları tanımlamaları için Üye Devletlere yardımcı olmaktır. Bu, Avrupa Komisyonu'nun iki önceliği olan iç piyasanın derinleşmesi ve düşük karbonlu ekonomiye geçilmesi bakımından temel önemdedir.

Bahse konu Skorbord; Eurostat, Avrupa Çevre Ajansı ve Dünya Ekonomik Forumu gibi çeşitli kaynaklardan elde edilen verileri bir araya getirmektedir. Skorbord'un bu seneki basımında Üye Devletlerin zamanla gösterdikleri gelişim basitçe görsel olarak takip edilebilmektedir. Skorbord'un ilk baskısındaki verilerle karşılaştırıldığında AB Üyesi Devletler iyi bir ilerleme göstermişlerdir. Bu seneki baskıda Hollanda 16 kategoride en yüksek puanı alarak zirveye yerleşmiştir. Hollanda'yı İsveç, Finlandiya, Birleşik Krallık ve Danimarka takip etmektedir.

Skorbord, ülke bazında ya da İç piyasa, Yatırımlar ve Altyapı, Enerji Birliği ve İnovasyon ve İnsanlar başlıkları üzerinden incelenebilmekte olup, Skorbord'a http://ec.europa.eu/transport/facts-fundings/scoreboard/index_en.htm internet adresinden erişilebilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Akdeniz için Birlik, denizcilik ekonomisinde bölgesel işbirliğinin güçlendirilmesi çağrısında bulunuyor

Akdeniz İçin Birlik'i (Union for the Mediterranean) oluşturan 43 Akdeniz ülkesinin Denizcilik Bakanları Akdeniz Bölgesi'nde mavi ekonominin teşvik edilmesi amacıyla 17 Kasım 2015 tarihinde Brüksel'de 'Mavi Ekonomi Hakkında Akdeniz İçin Birlik Bakanlık Konferansı'nda bir araya gelmişlerdir. Bakanlar, deniz ve denizcilik sektörlerinde büyüme, istihdam ve yatırımları artırmak için daha yakın bir işbirliği yapmaya söz vermişlerdir. Bakanlar tarafından onaylanan ortak bildiri, Akdeniz'de mavi ekonomi ve denizcilik yönetiminde etkin ve sonuç odaklı bir işbirliği için siyasi yetki verecektir. Avrupa Birliği'nin Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Bakanı Karmenu VELLA bahse konu girişimi memnuniyetle karşılamış olup, şöyle demiştir: "Yapıcı işbirliği bölgeye istikrarın getirilmesine yardımcı olabilir. Mavi büyüme, istihdam ve inovasyon gündemimiz gereğince ortak sorumluluğumuz en azından Akdeniz insanı için daha güvenli ve zengin bir geleceğe katkı sağlayabilir." Ortak bildiri http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/documents/2015-11-17-declaration-on-blue-economy_en.pdf internet adresinde yer almaktadır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                                                             Saygılarımızla,

 

 

 

 

                                                                                                                                             Murat TUNCER

                                                                                                                                             Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar



 

selin.yeleser_doc01982020151208172154.pdf