DTO Mart 2016 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              __________       _________________________________________           ______              __  _______         MART 2016

AB, Paris Anlaşması'nın olası sonuçlarını değerlendirdi

Avrupa Komisyonu, Aralık 2015'te Paris'te kabul edilen yeni küresel iklim anlaşmasının AB için olası sonuçlarını değerlendirdi. Süreç içinde atılacak adımları ve Paris Anlaşması'nın AB'de nasıl uygulanacağını inceleyen söz konusu değerlendirmede, Paris Anlaşması'nın imzalanması hususunda bir öneri de yer almakta.

AB'nin İklim ve Enerjiden sorumlu Bakanı Miguel Arias CAÑETE konu ile ilgili olarak "Anlaşmayı yaptık. Şimdi onu gerçekleştirmemiz gerekiyor. AB için bu, 2030 iklim ve enerji mevzuatının gecikmeksizin tamamlanması, Anlaşmanın olabildiğince hızlı onaylanıp imzalanması ve düşük-karbonlu bir geleceğe küresel geçişte liderliğimizin devam etmesi anlamına geliyor. AB, iklim siyaseti vasıtasıyla iklim değişikliğini uluslararası siyasi gündemin en üstünde tutacak. Önümüzde yapılacak çok iş var; ancak tıpkı Paris'te yaptığımız gibi, azmedeceğiz ve başarıya ulaşacağız" dedi.

Değerlendirmenin Ana Sonuçları:

  • Paris Anlaşması: Dünyadaki emisyonların neredeyse tamamını kapsayan iklim değişikliği hakkındaki çok taraflı ilk anlaşmadır. Anlaşma, dünya için bir başarı olup, AB'nin düşük karbon ekonomisine yöneldiğinin bir teyididir. AB'nin müzakere stratejisi, Anlaşmaya varılması hususunda belirleyici olmuştur.
  • İmza ve Onaylama: Paris Anlaşması'nın erkenden onaylanması ve yürürlüğe konması, Anlaşma'nın hızla işlemeye başladığını yasal olarak kesinleştirecektir. Bu sebepten ötürü, Paris Anlaşması olabildiğince çabuk şekilde imzalanmalı ve onaylanmalıdır.
  • Periyodik Gözden Geçirmeler: AB, Paris Anlaşması'nın iklim değişikliğini 2°C'nin altında, hatta mümkünse 1.5°C'de tutma hedefinin başarıya ulaştığından emin olmak için planlanan gözden geçirme süreçlerine katılmaya hazır olmalı. İklim değişikliğini 1.5°C'de tutma hedefine dair bir kavrayış geliştirmek konusunda 5. Hükümetler Arası İklim Değişikliği Paneli Değerlendirme Raporu'nun (IPCC) yetersiz olması sebebiyle, IPCC'den 2018 senesi için özel bir rapor hazırlaması istendi. AB, bu amaçla uluslararası alanda yürütülen bilimsel çalışma için bilimsel girdi temin edecek. Buna ilaveten, tüm ülkeler yüzyıl ortası uzun vadeli karbondan arınma stratejilerini birbirleri ile paylaşmalıdır. Avrupa Komisyonu, AB stratejisinin hazırlanmasını kolaylaştırmak; Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi ve paydaşlar arasındaki siyasi görüşmeleri destekleyebilmek için ekonomik ve toplumsal dönüşümler hakkında derinlemesine bir rapor hazırlayacak.
  • 2030 İklim ve Enerji Mevzuatı:  Avrupa Konseyi Ekim 2014'te, 2030 yılına kadar sera gazı emisyonlarının en az % 40 oranında azaltılmasına ilişkin kararlı bir hedef koyan 2030 iklim ve enerji politikası çerçevesini kabul etti. AB'nin söz konusu yaklaşımını destekleyen Paris Anlaşması için 2030 enerji ve iklim çerçevesini uygulamak bir öncelik arz ediyor. Buna göre, sunulacak olan yasal öneriler Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından olabildiğince hızlandırılmalı.
  • Enerji Geçişi: AB, düşük karbonlu ekonomiye geçişe fırsat veren çevreyi güçlendirmelidir.
  • Küresel Diplomasi ve Küresel Eylem: Paris Anlaşması'nın ve iklim planlarının uygulanmasında siyasi gücü sürdürmek ve diğer ülkeleri desteklemek için AB'nin uluslararası iklim siyasetini pekiştirmeye ihtiyacı olacak. Bu açıdan AB, uluslararası iklim finansmanının harekete geçirilmesi hususundaki kararlılığını koruyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

AB Balıkçılık Kontrol Birimi mülteci gemilerini saptamaya yardım edecek

AB Üyesi Devletlerin balıkçılık denetimlerini bir merkezde toplayan ve koordine eden Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı (EFCA), Avrupa Parlamentosu Balıkçılık Komitesi tarafından onaylanan güncel kurallar gereğince, mülteci taşıyan tekneleri tespit etmek amacıyla gemi bildirme sistemlerinin sağladığı verileri kullanma yetkisine sahip olacak. Bunun yanı sıra, insan kaçakçılığının önlenmesi için yeni tip operasyonlar da Balıkçılık Kontrol Ajansı tarafından yönetilebilecek.

EFCA, Balıkçılık Komitesi'nin 14 kabul ve 4 çekimser oyla kabul ettiği güncellenmiş yönetmeliğe göre, sahil güvenlik görevlerini ulusal düzeyde, AB düzeyinde ve uygun olduğunda uluslararası düzeyde yapan ulusal idareleri desteklemek amacıyla, Avrupa Sınır ve Kıyı Güvenliği Ajansı ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı ile iş birliği yapacak. Önerilen yasa tasarısı, Ajansların hizmetleri arasındaki sinerjinin arttırılmasını hedefliyor.

Balıkçılık Komitesi Başkanı ve sözcüsü Alain CADEC: "Şu anda karşı karşıya kaldığımız göçmenlik bağlamında tüm AB sahil güvenlik araçlarını koordine etmek bir gerekliliktir. Avrupa, denizlerde meydana gelebilecek felaketleri önleme hususunda etkili olmalıdır. Harekete geçmek için kullanılacak araçlar ve vasıtalar ulusal olsa da, koordinasyon ancak Avrupa düzeyinde gerçekleşebilir." dedi.

EFCA'nın yeni yetkileri aşağıdaki maddeleri kapsıyor:

  • Gemi İzleme Sistemi (Vessel Monitoring System-VMS) ve Elektronik Raporlama Sistemi (Electronic Reporting System- ERS) gibi bildirme sistemlerinden sağlanan verilerden elde edilen bilgilerin paylaşılması. Uyduya dayalı bir izleme sistemi olan VMS tarafından sağlanan veriler, herhangi bir zamanda herhangi bir geminin gerçek zamanlı mevkiini ve seyri ile ilişkili olayları görüntüleyebiliyor. Bu veriler, mülteci almak için bir limana uğrayan veya mültecilerle aşırı yüklendiği için dikkat çekici bir yavaşlıkta seyreden gemileri tespit etmek için kullanılabilir.
  • Çok amaçlı operasyonların planlanması ve uygulanması, demirbaşların ve tüm sektör ve sınırlardaki diğer imkânların paylaşımı da dâhil olmak üzere kapasite paylaşımı. EFCA, yasadışı eylemleri tespit etmek ve insan kaçakçılığı trafiğini engellemek için yeni türde operasyonlar yürütebilecek.
  • En gelişmiş teknolojiyi kullanan gözetim ve iletişim hizmetleri sağlamak, personel eğitimi ve değişimini desteklemek de dâhil olmak üzere yönergeleri, en iyi uygulamaları ve tavsiyeleri dikkatle hazırlayarak kapasite geliştirmek EFCA'nın yeni yetkilerindendir. (Kaynak: Avrupa Parlamentosu)

Avrupa Komisyonu, balıkçılığa yönelik teknik koruma önlemlerini basitleştiriyor ve sorumluluğu yerele devrediyor

Avrupa Komisyonu, Avrupa denizlerindeki balıkçılık alanlarının korunmasına yönelik yeni tedbirleri içeren bir öneri sundu. Söz konusu öneri balıkçıların nerede, ne zaman ve nasıl avlanabilecekleri hakkında olup, aynı zamanda donanımı ve avlanma düzeni ve kazara yakalanan balıklarla baş etme yollarını belirliyor. Şimdiye dek, anılan konulardaki kararlar uzun bir kanunlaştırma sürecinden geçerek AB düzeyinde kabul edilmekteydi ve yıllar geçtikçe bu düzenleyici yapı büyük ölçüde karmaşık bir hale geldi.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan sorumlu AB Bakanı Karmenu VELLA konu ile ilgili olarak, "Bu öneriyle birlikte, sürdürülebilir balıkçılık alanları ve denizdeki doğal yaşam alanlarının korunmasına yönelik hedeflerimize AB çapında ulaşmayı garantilemiş oluyoruz. Önerinin 'bölgeselleştirilmiş yaklaşımı', daha iyi düzenleme yapılması gündemimize uygun şekilde kuralları basitleştiriyor. Bu da balıkçılık yönetimine ilişkin kararların, bu kararlardan etkilenen insanlara daha yakın olacak şekilde, yerel düzeyde alınmasını sağlıyor" dedi.

Avrupa Komisyonu böylece, balıkçılığa yönelik teknik koruma tedbirlerini kendi deniz havzalarına uyarlamaları için, yerel bağlamı en iyi bilen bölgesel aktörleri güçlendiren, daha esnek bir yönetişim sistemini ortaya koyuyor. Öneri aynı zamanda bir dizi farklı kuralı tek bir metinde birleştirerek kuralların yorumlanmasını ve kurallara uyum sağlanmasını kolaylaştırıyor.

AB yine de, balıkçılık faaliyetlerinin genel prensiplerini ve genel hedeflerini tanımlamaya devam edecek. Aynı şekilde, yasaklanmış balıkçılık donanımına ya da belirli türlerin ve doğal yaşam alanların korunmasına ilişkin konularda bir dizi temel kural da varlığını sürdürecektir. Bununla birlikte, belirli bir deniz havzasını etkileyen teknik tedbirlere ilişkin olarak, ulusal hükümetler ve işletmeciler istenilen sonuçlara erişebilmek amacıyla önerilen kuralları yerel şartlara ve çevreye uyarlayabilecekler. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

İç suyolu taşımacılığına yönelik güvenlik standartları tek tipleştiriliyor

Avrupa Komisyonu, iç suyolu taşımacılığı yapan gemilere yönelik teknik gereklilikler hakkında Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nin Mart ayında sağladığı uzlaşmayı memnuniyetle karşılıyor. Söz konusu anlaşma, AB'nin tamamında iç suyolları taşımacılığı sertifikalarına yönelik şartları birbirleriyle uyumlu hale getirerek aşırı bürokrasiyi azaltacaktır. Anılan anlaşma, Merkezi Ren Navigasyon Komisyonu (CCNR) gibi diğer kurumlar için de faydalı olabileceği gibi, Üye Devletlerin Avrupa veri tabanı aracılığıyla gemiler ve sertifikalardaki güvenlik bilgilerine daha iyi bir erişim sağlamalarına olanak verecektir. Anlaşma, rekabetçi bir iç suyolu sektörü için Avrupa Komisyonu'nun stratejisi olan NAIADES II'nin uygulanması açısından da bir dönüm noktasıdır. En sürdürülebilir taşımacılık modları olan iç suyollarının ve demiryollarının geliştirilmesi, Avrupa Komisyonu'nun karbonsuzlaştırma gündeminin başarılması için kritik önemdedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Çin Hükümeti Varna ve Burgaz limanlarında yatırım yapmayı düşünüyor

Çin Halk Cumhuriyeti'nden Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu Başkan Vekili Ning JIZHE liderliğinde bir Hükümet delegasyonu, Bulgaristan'ın denizci şehirleri olan Varna ve Burgaz'ı ziyaret ederek bu kentlerin liman altyapılarını inceledi.

30'dan fazla yönetici müdür ile Çin Kalkınma Bankası, Çin Demiryolları Kuruluşu, Çin Denizcilik Kuruluşu/COSCO, CCC International gibi yerlerden gelen temsilcilerden oluşan delegasyon; Varna ve Burgaz limanlarının, intermodel feribot terminallerinin ve karayollarının taşımacılık altyapısındaki yatırım olanaklarına ve Karadeniz boyunca bir koridorun (intermodel bağlantılar-Orta Doğu Avrupa-Varna/Burgaz/Poti-Çin)  oluşturulmasına yönelik fırsatlar hakkında bilgi edindiler.

Bulgaristan Ulaştırma Bakan Yardımcısı Anton GINEV; bir lojistik, ulaşım ve turizm noktası olarak Varna ve Burgaz'daki limanları geliştirmeyi hedeflediklerini ve ziyaret sonrasında Çin'den bu doğrultuda öneriler beklediklerini ifade etti. (Kaynak: Avrupa Kısa Mesafeli Deniz Taşımacılığı Ağı)

Mavi Ekonomi İş ve Bilim Forumu, 2016 Hamburg Zirvesi

Avrupa Komisyonu, 1. Mavi Ekonomi İş ve Bilim Forumu'nu 12-13 Eylül tarihleri arasında Hamburg'da düzenleyecek. Söz konusu Zirve, denizcilikte ve deniz teknolojilerinde Avrupa'nın rekabet edebilirliğinin desteklenmesi, bilim ve endüstriyel sektörler arasındaki işbirliğinin artırılması, yenilikçi teknolojilerin değerinin ortaya konulması ve bu teknolojilerin çoğaltılarak piyasaya sunulmasına ilişkin çözümler sunacak olan 200 civarında Mavi Ekonomi paydaşını bir araya getirecek. Zirve'de, Avrupa Birliği'nde yenilikçi mavi teknolojilerin ticarileşmesini engelleyen tıkanıklıkları giderecek çözümler de değerlendirecek. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                              Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                                        -Sn. Sefer KALKAVAN

-Türk Armatörler Birliği                                                                TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                         -Meclis Başkanlık Divanı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                          -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri

-İMEAK DTO Çevre Komisyonu                                                -Sn. Erol YÜCEL

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.

-İMEAK DTO Şubeleri                                                                   -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Türk Loydu Vakfı                                                                          -Piri Reis Üniversitesi                                   

-GİSBİR

-GESAD

-TÜRKLİM

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar

 

 

selin.yeleser_doc02277120160408152119.pdf