DTO Mart 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni                              __________      ______         ____ __________________________________________________    __  _______  ___     MART 2017

AB'nin 2020 Yılına Kadar Deniz Taşımacılığı Politikasındaki Öncelikleri (Valletta Deklarasyonu): Rekabetçilik, Karbonsuzlaştırma ve Dijitalleştirme

Avrupalı Ulaştırma Bakanları, deniz taşımacılığı hakkındaki Valletta Deklarasyonu'nu, 28-29 Mart 2017 tarihlerinde AB'nin Malta Başkanlığı tarafından düzenlenen Bakanlık Paydaş Konferansı'nın sonunda kabul etti. Rekabetçilik, dijitalleştirme ve karbonsuzlaştırma konularına odaklanan Deklarasyon,  AB'nin deniz taşımacılığı politikasındaki önceliklerini ana hatlarıyla çiziyor. Aşağıda, Valletta Deklarasyonu'nda yer alan öncelikler özet olarak aktarılmaktadır.

Buna göre Bakanlar, rekabetçilikle ilgili olarak:

 • Avrupa'da, dünya lideri bir deniz taşımacılığı endüstrisinin geliştirilmesi için; emniyet, güvenlik, çevre ve sosyal koşullara yönelik uluslararası standartlara dayanan istikrarlı, öngörülebilir ve rekabetçi koşulları sağlamanın önemini vurgular;
 • Yeni endüstrilerin ve lojistik faaliyetlerin muhafaza edilmesinde ve cazip hale getirilmesinde, farklı bölgelerin Avrupa Birliği iç pazarında birleştirilmesi ve çevreci taşımacılığın desteklenmesinde birbirine iyice bağlanmış modern limanların ve etkin kısa mesafeli deniz taşımacılığının oynadığı rolü hatırlatır;
 • Mevcut bağlantı kopukluklarını gidermek, izolasyonu önlemek ve adalar, çevre dışı bölgeler, periferik ve tecrit edilmiş bölgeler için eşit gelişme fırsatları sunmak amacıyla; güvenilir, sık ve sürdürülebilir denizcilik bağlantılarının artırılması anlamında gelişmiş bağlantısallık çağrısında bulunur;
 • Endüstriyel, periferik, tecrit edilmiş ve ada alanlarını bağlayan; modern aktarma tesislerini, etkin ve sürdürülebilir liman altyapısını, otomasyon trendlerini ve ileri teknolojileri ön plana çıkaran bir multimodal taşımacılık koridorları ağının oluşturulmasına duyulan ihtiyaç üzerinde ısrar eder. Bu bağlamda çalışmaların, ilgili finansal enstrümanların ve hibelerin en iyi şekilde kullanılmasını sağlayan Trans Avrupa Taşımacılık Ağı (Trans-European Transport Network-TEN-T) ve Avrupa'yı Birleştirme Aracı (Connecting Europe Facility-CEF) çerçevesinde durmaksızın sürdürülmesi çağrısında bulunur;
 • Avrupa denizcilik çevrelerinin, uygun beceri ve yeterliliklere sahip yetkin personel sıkıntısı yaşamaması için, AB deniz taşımacılığı sektörünün gelecek nesiller için cazip hale getirilmesi ihtiyacını vurgular. 2006 ILO MLC ve diğer ilgili sözleşmelerin etkin şekilde uygulanması yoluyla, deniz taşımacılığında sosyal anlamda eşit koşulların pekiştirilmesi ve gemiadamlarına adil muamelenin garanti altına alınması ihtiyacını teyit eder; yeterli sayıda AB'li gemiadamının yetiştirilmesine yönelik girişimleri destekler ve iyi çalışma ve yaşama koşullarını temin eden uluslararası standartların geliştirilmesi ve uygulanması gerekliliğinin altını çizer;
 • Daha fazla kadının taşımacılık sektöründe istihdam edilmesinin yaratacağı faydaları kabul eder; kadınların deniz taşımacılığı sektöründeki katılımının arttırılması ihtiyacını vurgular;
 • Çok taraflı, iki taraflı ve bölgesel diyaloğun geliştirilmesinin, uluslararası düzeyde deniz taşımacılığına ilişkin iyi uygulamaların paylaşılmasının ve daha yakın bir işbirliğinin önemini vurgular;
 • Küresel eşit şartların oluşturulmasına yönelik çabaları yoğunlaştırması için Avrupa Komisyonu'na çağrı yapar;
 • Rekabete zarar vermeyecek şeffaf, küresel olarak bağlayıcı ve teknolojik olarak ileri standartları desteklemeyi sürdürmeleri için AB Üyesi Devletlerini ve Avrupa Komisyonu'nu teşvik eder;
 • Devlet Yardımları için Topluluk Kurallarının deniz taşımacılığına olan katkısını teyit eder, AB deniz taşımacılığı için küresel eşit şartları sürdürebilmek amacıyla bu Kurallar doğrultusunda istikrarlı bir vergilendirme çerçevesine ve AB Üye Devletlerinin bayraklarının kalitesinin ve cazibesinin artırılmasına duyulan ihtiyacı doğrular.

Bakanlar, dijitalleştirme ile ilgili olarak:

 • Gemiler için gümrük formalitelerini hafifletmeyi planlayan Blue Belt'in, uyumlaştırılmış bir elektronik yük manifestosunun (e-Manifest) kullanılması da dâhil olmak üzere, tam ve hızlı şekilde uygulanmasına duyulan ihtiyacı hatırlatır ve Avrupa Komisyonu'nu Blue Belt'in uygulanması ve etkinliği hakkında paydaşlarını düzenli şekilde bilgilendirmeye davet eder;
 • Avrupa Komisyonu'nun Üye Devletler, denizcilik endüstrisi ve Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (European Maritime Security Agency – EMSA) ile birlikte geliştirdiği e-Manifest'in özelliklerine ilişkin çalışmayı memnuniyetle karşılıyor ve destekliyor;
 • Multimodal taşımacılığı Avrupa'da ve tüm dünyada geliştirmek ve lojistik zincirleri en iyi hale getirmek amacıyla, verileri tüm tarafların erişimine açacak koşulları netleştirmenin ve veri alışverişini teşvik etmenin önemini kabul eder ve özellikle bu amaçla yapılan akıllı liman girişimlerini ve Dijital Taşımacılık ve Lojistik Forumu (Digital Transport and Logistics Forum) gibi diğer girişimleri memnuniyetle karşılar;
 • Yakıt tüketiminde azaltmalar sağlanmasında, lojistikte verimliliğin artırılmasında ve yük akışlarının iyileştirilmesinde ve aynı şekilde AB deniz taşımacılığı sektöründe emniyetin ve çevresel performansın geliştirmesinde dijitalleşmeyi tamamlayan otomasyonun sahip olduğu potansiyelin farkındadır. Bu nedenle, daha fazla dijital çözümün ve ileri denizcilik teknolojisinin geliştirilmesine imkân tanımanın önemini vurgular;
 • Gemiler ve mürettebat için sertifikaların dijitalleştirilmesi ve elektronik tasdiki konseptinin daha fazla geliştirilmesine duyulan ihtiyacı vurgular ve sertifikaların elektronik ortama taşınmasını teşvik eder;

Bakanlar, karbonsuzlaştırma ve hava emisyonlarının azaltılması ile ilgili olarak:

 • AB Üyesi Devletleri ve Avrupa Komisyonu'nu, sera gazı emisyonlarının azaltılmasına ilişkin kararlı bir ön IMO stratejisinin 2018 yılında kabul edilmesine yönelik çalışmaya davet eder;
 • Avrupa Komisyonu'nu, küresel sistem için yasal çerçeve oluşturulduktan sonra, uluslararası anlaşmaya uyumun sağlanması amacıyla AB MRV Kuralı'nda değişiklik yapılmasına yönelik öneride bulunmaya davet eder;
 • Avrupa Komisyonu'nun ve AB Üyesi Devletlerin, gemilerden kaynaklanan hava emisyonları hakkındaki bölgesel ve küresel kuralların etkin şekilde uygulanmasına yönelik işbirliği yapmaları için ısrar eder;
 • Küresel emisyon gerekliliklerine uyum sağlamak ve denizcilik sektörünün çevresel performansını yükseltmek amacıyla, başta AB limanlarında LNG yakıt ikmali için LNG yakıt ikmal bağlantıları ve üreticilerine yönelik uyumlaştırılmış standartlar olmak üzere,  deniz taşımacılığı için alternatif enerjilerin ve yakıtların kullanımını artırmaya yönelik Avrupa Komisyonu'nun girişimlerini destekler;
 • Avrupa Komisyonu'nu, denizcilik sektörünün çevresel sürdürülebilirliğini geliştirmek amacıyla, Avrupa Birliği, Üye Devlet ve liman seviyesinde mevcut olan finansal ve ekonomik teşvikleri en iyi şekilde kullanması için deniz taşımacılığı endüstrisine yardımcı olmaya davet eder;
 • Kutup sularındaki emniyetli ve çevre dostu deniz taşımacılığına yönelik güçlü desteği onaylar ve IMO Kutup Kodu'nun etkin şekilde uygulanmasına duyulan ihtiyacı vurgular.

(Kaynak: http://www.eu2017.mt )

CLIA Europe, EBA, ECASBA, ECSA, EMPA, ETA, ETF, EuDA, Interferry ve WSC ortak bir bildiri yayımladı

Avrupa denizcilik endüstrisi, 2017 Avrupa Denizcilik Haftası dolayısıyla imzaladığı bir bildiriyle, Avrupa Komisyonu'nun 2009-2018 AB Deniz Taşımacılığı Stratejisi'nin yarı dönem incelemesini memnuniyetle karşıladığını ifade etmektedir.[1] Bildiride aşağıdaki hususlar yer almaktadır:

Denizcilik endüstrisi, daha iyi düzenlemeye (regülasyon) yapılan vurguyu destekliyor. Bu bağlamda, AB Raporlama Formaliteleri Direktifi'nin (Reporting Formalities' Directive) köklü şekilde revize edilmesine mutlak öncelik verilmelidir. Revizyon, deniz nakliyecileri için, önemli tüm yük ve taşıma bilgilerini hükümetler ve ilgili tüm idareler arasında paylaşan ve "hemen raporlama" (reporting once) prensibini tam olarak garanti altına alan gerçek bir Avrupa tek pencere ortamına (single window environment) yol açmalıdır. Bu sistem, gemi mürettebatı, denizcilik şirketleri ve gemi acenteleri için idari yükü azaltacaktır. Denizciliğin hâlihazırda Tek Pazardan faydalanmakta olan karaya dayalı taşımacılık modlarıyla eşit seviyeye gelebilmesi için, prosedürlerin ve gerekliliklerin daha çok basitleştirilmesi gerekmektedir. Avrupa'nın ticareti ve ekonomisi, denizciliğin gerçek anlamda Engelsiz bir Denizcilik Alanına sahip olmasına ihtiyaç duyuyor.

Avrupa denizcilik endüstrisinin, AB kurumlarını ve Üye Devletleri mevcut mevzuatın düzenleyici bir uygunluk kontrolünü yapmanın ötesine geçmeye davet etmesinin bir sebebi de budur. 2018'in ötesinde, önümüzdeki on yıl için yeni bir denizcilik stratejisine ihtiyaç duyulmaktadır. AB'nin Malta Başkanlığı'nın Deniz Taşımacılığı Politikası hakkında bir Bakanlık Deklarasyonu'nu kabul etmesi bu nedenle memnuniyetle karşılanan bir adımdır. Denizcilik endüstrisi, sonraki başkanlıkların da denizcilik alanındaki söz konusu ivmeyi sürdürmelerini umuyor.

Bildiriye göre, gelecekteki AB denizcilik stratejisi iddialı olmalı, Avrupa'yı denizcilikte lider, yüksek kaliteli bir bölge olarak geliştirmeyi amaçlamalıdır. Bu da, cazip bir ticaret ortamını, yüksek kalitede Avrupalı işgücünü, uluslararası çevre ve emniyet standartlarının ve politikalarının uygulanmasını gerektirmektedir.

Geleceğin AB denizcilik stratejisi, deniz taşımacılığına küresel zorluklara karşı destek vermelidir. Dünya çapında giderek artan siyasi belirsizlikler karşısında AB, serbest ve adil ticaretin dünyadaki lideri olma rolünü beyan etmelidir. AB aynı zamanda, denizcilik endüstrisinin iklim yükümlülüklerini çevresel, sosyal ve ekonomik olarak sürdürülebilir bir yolla yerine getirebileceği bir küresel strateji geliştirmesi konusunda Uluslararası Denizcilik Örgütü'ne (International Maritime Organisation-IMO) yardımcı olmalıdır.

Bildiride son olarak, söz konusu Bildiriyi imzalayanların, 2019-2028 AB Denizcilik Stratejisi'nin oluşturulmasına kendilerini tümüyle adadıkları ve söz konusu Stratejinin büyük bir başarıyla uygulanmasını sağlamak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve AB Üyesi Devletlerle birlikte çalışmayı hevesle bekledikleri ifade ediliyor. (Kaynak: ECSA) 

Avrupa Birliği, deniz yolculuğunu daha emniyetli hale getirmek için yolcu kayıtlarını dijitalleştiriyor

AB; bir kaza durumunda, arama ve kurtarma hizmetlerinin gemide bulunan insanlar hakkındaki bilgilere anında erişebilmesi için, gemide bulunan yolcuların kayıtlarını dijital ortama aktarma yoluna gidiyor. Kazazedelere ve ailelerine daha kolay yardım edilebilmesi amacıyla kayıtlı veriler yolcuların uyruklarını da kapsayacak.

Avrupa Konseyi'nin 21 Mart tarihinde, Avrupalı yolcu gemilerinde yolcuların ve mürettebatın kaydedilmesine ilişkin söz konusu yeni şartları da kapsayan güncellenmiş gereklilikleri kabul etmesiyle, bu konuda daha fazla ilerleme kaydedildi. Yolcu bilgilerine anında erişimin olması, örneğin arama ve kurtarma süreçlerinde kritik bir rol oynayabilir. Ayrıca, akraba ve ailelerin gereksiz yere endişelenmesini de önleyebilir.

Mevcut kurallara göre, yolcu kayıt bilgileri denizcilik şirketleri tarafından saklanıyor ve arama ve kurtarma merkezi acil bir durumda şirketin kayıt memuruyla iletişime geçiyor. Sistem, irtibat kurulacak kişinin mevcudiyetine bağlı olduğu için, kurtarma operasyonu başlamadan önce önemli bir sürenin harcanması riskini barındırıyor.

Yeni kurallara göre ise, veriler artık denizcilik şirketleri tarafından değil, elektronik ortamda saklanacak ve böylece ilgili idare tarafından derhal ulaşılabilir olacak. Ulusal Tek Pencereler (National Single Windows) ve Otomatik Tanımlama Sistemi (Automatic Identification System) bilgi gönderiminde kullanılacak iki araç olarak Avrupa Komisyonu'nun orijinal yasa tasarısına dâhil edilmiş, Avrupa Konsey'i tarafından da muhafaza edilmiştir.

Önerilen yeni kurallara göre; isim, doğum tarihi, cinsiyet ve -eğer yolcu isterse- acil durumda özel destek ihtiyacı ve uyruk kaydedilecek bilgiler arasındadır. Şimdiki durumda, kaydedilen bilgiler her zaman uyruğu kapsamıyor ve bu da kazazedelere ve akrabalarına yardım etmeyi daha da güçleştiriyor.

Bahse konu yasa tasarısı geçtiğimiz Haziran ayında Avrupa Komisyonu tarafından sunulmuştur ve AB yolcu gemileri emniyeti mevzuatının, deniz yolculuğunu daha emniyetli hale getirmeyi, kuralları basitleştirmeyi ve idari masrafları azaltmayı amaçlayan kapsamlı revizyonunun bir bölümünü oluşturmaktadır.

(Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Frontex, EMSA ve EFCA sahil güvenlik fonksiyonlarına ilişkin işbirliğini güçlendiriyor

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı (Frontex), Avrupa Balıkçılık Kontrol Ajansı (European Fisheries Control Agency-EFCA) ve EMSA, geçtiğimiz Ekim ayında üç Ajansın değiştirilmiş kurucu mevzuatlarınca öngörülen bir Üçlü Çalışma Sözleşmesini imzalayarak, sahil güvenlik fonksiyonları hakkındaki işbirliklerinin yapılandırılması konusunda önemli bir adım attılar.

Söz konusu anlaşma, Avrupa ajansları arasında gelişmiş bir sinerjinin oluşturulmasına yönelik bir çerçeve ortaya koymakta olup, bu sinerji Üye Devletlerde deniz emniyeti, deniz güvenliği, arama ve kurtarma, sınır kontrolü, balıkçılık kontrolü, gümrük kontrolü, genel hukuki yaptırım ve çevrenin korunması gibi çok çeşitli alanda sahil güvenlik fonksiyonlarını yerine getirmekten sorumlu olan 300'den fazla sivil ve askeri idarenin faaliyetlerine etkin ve düşük maliyetli bir şekilde destek sunulmasını sağlayacaktır.

Frontex, EFCA ve EMSA; denizcilik bilgilerinin paylaşılması, yeni denetim ve iletişim hizmetlerinin sağlanması, kapasite oluşturulması, denizcilik alanında operasyonel zorlukların ve yükselen risklerin analiz edilmesi ve aynı şekilde çok amaçlı operasyonların planlanması ve uygulanması konularında işbirliği yapacaklar. (Kaynak: EMSA)

Plastik atıkların deniz çevresine verdiği zarara karşı AB ve ABD işbirliğinde bulunuyor

Avrupa Komisyonu, Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Danimarka Ulusal Akvaryumu ve kar amacı gütmeyen kuruluş Plastic Change, Avrupa çapında gezici bir sergi düzenliyor.

Plastik çöpler, hassas ekolojik sistemleri, deniz yaşamını, ekonomi faaliyetlerini ve insan sağlığını riske atarak denizlerimiz için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Denizlere her yıl 10 milyon ton plastik atıyoruz ve bu çöplerin kaybolması yüzyılları bulabiliyor. Bir çalışmaya göre, 2050 yılına gelindiğinde denizlerimizde balıktan çok plastik yüzüyor olacak.

Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Komisyonu, Danimarka Ulusal Akvaryumu ve Plastic Change adlı sivil toplum örgütünün işbirliği sayesinde, AB'deki bazı ülkeler denizlerdeki plastik kirliliğe karşı mücadele hakkında daha fazla bilinçlenme fırsatı elde ediyor. Geçtiğimiz sene ilk açılışını Kopenhag'da yapan eğitim amaçlı bir sergi, bu yıl da Estonya, Portekiz, Malta, İtalya ve Belçika'yı dolaşarak AB ve ABD işbirliğiyle deniz çöplerine karşı verilen mücadeleyi ön plana çıkaracak. İtalya Hükümeti ayrıca 2017 G7 Başkanlık programı altında deniz çöpleri konusunu öncelikleri arasına aldığını ifade etti.

Plastic Change kuruluşunun yürüttüğü bilimsel keşiflerden sağlanan bilgilerin kullanıldığı interaktif sergide, plastik kirlilikle ilgili farkındalığın arttırılmasının önemi ve mikro-plastiklerin deniz çevresi üzerindeki etkileri üzerinde durulurken aynı zamanda evlerimizde uygulayabileceğimiz basit önlemlere örnekler veriliyor.

5-6 Ekim 2017 tarihlerinde AB'nin ev sahipliğinde Malta'da düzenlenecek olan "Denizlerimiz 2017" (2017 Our Ocean) konferansının dört ana konusundan biri plastik kirlilikle mücadele olarak belirlendi. Dünyanın dört bir yanından yüksek düzeyde deniz savunucusu, denizlerin korunması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasının önemini vurgulamak için "Denizlerimiz - Hayat için Su" çağrısında bulunacaklar. 2014'te ABD'nin girişimiyle başlayan Denizlerimiz konferansları, denizlerin korunması için şimdiye kadar 8 milyar Euro'nun üzerinde bir değeri bulan finansal taahhüt ve 9.9 milyon kilometrekare denizin -Avrupa'nın kapladığı alana yakın bir alanın- korunması taahhüdünü elde etmiştir. 

01.01.2017 – 07.04.2017 Tarihleri Arasındaki Türk Bayraklı Gemi Tutulmaları

01.01.2017 – 07.04.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 1 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan / Split) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

 

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-TAIS                                                                        

-WISTA Türkiye Derneği

-Gemi Sahibi Firmalar[1] Bildiriyi imzalayan kuruluşlar aşağıdaki gibidir: Uluslararası Kruvaziyer Şirketleri Birliği - Avrupa (Cruise Lines International Association Europe – CLIA Europe), Avrupa Gezinti Tekneleri Birliği (European Boating Association-EBA), Avrupa Topluluğu Gemi Brokerleri ve Acenteleri Birliği (European Community Association of Ship Brokers and Agents -ECASBA), Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (European Community Shipowners' Association - ECSA), Avrupa Kılavuz Kaptanları Derneği (European Maritime Pilots' Association - EMPA), Avrupa Römorkör Sahipleri Birliği (European Tugowners' Association – ETA), Avrupa Taşıma İşçileri Federasyonu (European Transport Workers' Federation - ETF) Avrupa Deniz Tabanı Tarama Derneği (European Dredging Association - EuDA), Interferry, Dünya Denizcilik Konseyi (World Shipping Council – WSC).

AB_Mart_2017.pdf