DTO Mayıs 2017 AB Bülteni

?

DTO AB Bülteni _    __________           _____________________________________________________     ______          ____   __  __  _______  ___     MAYIS 2017

Ticaret gemilerinin göçmen arama ve kurtarma faaliyetlerine katılımı yeniden yükselişte

Avrupa Topluluğu Armatörler Birliği (ECSA) Deniz Güvenliği Çalışma Grubu, deniz güvenliği meseleleri hakkında Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı ile Varşova'da fikir alışverişinde bulundu. Yapılan görüşmelerde, denizcilik endüstrisinin, denizlerdeki göçmen sorunundan doğrudan etkilendiği vurgulanırken, denizde kurtarılan göçmen sayısının, zirve yıl olan 2015'e göre azaldığı, fakat ticaret gemilerinin halen merkez, batı ve doğu Akdeniz'deki Arama ve Kurtarma (Search and Resque – SAR) faaliyetlerine sıklıkla katıldığı ifade edildi. Buna göre, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın Triton Operasyonu kapsamında, 2016 yılında 1629 vakanın % 4'ünde ticaret gemilerinin yardımı söz konusu olmuşken, 2017 yılında şimdiye kadar meydana gelen 470 vakanın % 12'sinde ticaret gemilerinden destek alınmıştır.

Göçmenlik, 2017 yılında da en büyük operasyonel faaliyetlerden biri olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın faaliyetleri yoğunlaşmış ve görevleri artmış; Ajansın Deniz Operasyonları (Maritime Operations) konsepti, göçmenlerin erkenden tespit edilmesi, arama ve kurtarma faaliyetine katılım ve diğer sınır ötesi suç faaliyetlerinin tespit edilmesi ile ilişkilendirilmiştir.

ESCA'nın Deniz Güvenliği Çalışma Grubu Başkanı Sn. Jakob Paaske LARSEN konu ile ilgili olarak: "Göçmenlerin kurtarılmasında çoğu zaman ilk yardım edenler ticaret gemileridir. Uluslararası konvansiyonlar gereğince, denizde tehlike içinde olan insanlara yardım etmek kaptanlarımızın yasal yükümlülüğüdür ve biz ihtiyaç duyulduğunda bu sorumluluğu yerine getirmekten elbette onur duyarız. Bununla birlikte, ticaret gemilerinin donanımı ve mürettebatının eğitimi geniş kapsamlı kurtarma faaliyetlerini üstelenmeye uygun değildir. Bu nedenle, ticaret gemileri bu problemin çözümünün sürekli bir bileşeni haline gelmemelidir. Uluslararası hukuki çerçeve içerisinde, daha farklı ve kapsamlı çözümler göz önünde bulundurulmalıdır: sorunun temel nedeninin üzerine gidilmesi, göçmenleri göçe teşvik eden isteğin ortadan kaldırılması ve problemlerin kıyılarda kontrol altına alınması gibi. Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı tarafından arama ve kurtarma faaliyetlerine ilişkin üstlenilen tüm çalışma ve operasyonları takdirle karşılıyor ve bunlara hayran kalıyoruz" dedi.

Avrupa Sınır ve Sahil Güvenlik Ajansı'nın, arama ve kurtarma faaliyetlerinin, söz konusu faaliyetlere katılan ticari gemiler üzerindeki etkisinin farkında olduğu ve anılan zorluklara bir çözüm bulmak amacıyla paydaşlarla müzakere etmeye hazır olduğu ifade edilmektedir. (Kaynak: ECSA)

Avrupa Komisyonu, sürdürülebilir mavi ekonomide ihtiyaç duyulan yatırımları ele aldı

Sürdürülebilir ticaret ve yatırım alanındaki ana paydaşlar, mavi ekonomide ihtiyaç duyulan yatırımları ve bu tür yatırımların sürdürülebilirliğini temin etmek için neler yapılabileceğini görüşmek üzere Brüksel'de bir araya geldi.

Söz konusu toplantı, Avrupa Komisyonu, Dünya Doğayı Koruma Vakfı (WWF) (http://wwf.panda.org/ ) ve Galler Prensi Yardım Kuruluşları Uluslararası Sürdürülebilirlik Birliği'nin (http://www.pcfisu.org/ ) girişimiyle; geçim kaynaklarını, gıda güvenliğini ve hizmetleri sürdürülebilir şekilde desteklemek üzere hangi yaklaşımlara ihtiyaç duyulduğunu kavramak ve denizlerimizin sağlığını korumak ortak amacıyla gerçekleştirildi.

Avrupa Birliği'nin Denizcilikten ve Balıkçılıktan sorumlu Bakanı Sn. Karmenu VELLA, "Gelecekte kamu ya da özel sektör kuruluşları tarafından mavi ekonomiye yapılacak yatırımların, çevresel ve sosyal olarak sürdürülebilir sonuçlar doğurması ve deniz ve kıyı kaynaklarının bilim temelli yönetimini sağlaması gerektiğine inanıyorum. Sağlıklı ve verimli denizlerin desteklenmesinde finansal kurumların aktif katılımı kaçınılmaz olacaktır" dedi.

Gelecek yıllarda; deniz enerjisi, su ürünleri yetiştiriciliği, turizm ve taşımacılık gibi sektörler önemli yatırım fırsatları sunabilir; fakat deniz varlıklarının sağlığı korunur ve geliştirilirken denizde ekonomik kalkınmanın nasıl gerçekleştirileceğini saptamalıyız.

Söz konu görüşmeler,  5-6 Ekim 2017 tarihleri arasında Malta'da düzenlenecek olacak "Denizlerimiz 2017" Konferansı (Our Ocean 2017 – http://ourocean2017.org/node/18) için sürdürülebilir deniz kullanımına dair mutabakat oluşturulması amacıyla, Avrupa Komisyonu'nun özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarıyla yakın temasa geçmeye yönelik çabalarının bir parçasıdır. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Avrupa Konseyi balıkçılığın teknik tedbirlerle korunmasına ilişkin görüşünü oluşturdu

Avrupa Birliği Tarım ve Balıkçılık Konseyi, balık kaynaklarının muhafaza edilmesi ve deniz ekosisteminin korunması hakkında sıklıkla "teknik tedbirler" olarak anılan yeni kurallara yönelik bir tasarıya ilişkin görüşünü 11 Mayıs 2017 tarihinde oluşturdu.

Avrupa Konseyi'nin görüşü, Avrupa Komisyonu'nun balıkçıların nerede ve nasıl avlanabilecekleri hakkındaki mevcut kuralları modernleştirmeyi amaçlayan bir tasarısına dayanıyor. Bunlar, balıkçılık kaynaklarının alınmasını ve tahliye edilmesini, balık avı malzemelerinin tanımlanmasını ve işleyişini ve bu malzemelerin hassas türler ve alanlar üzerindeki etkilerinin hafifletilmesini kapsıyor.

Tarım, Balıkçılık ve Hayvan Hakları konularında Malta Parlamento Sekreteri Sn. Roderick GALDES, "Şimdiye dek Avrupalı balıkçılar 30'un üzerinde farklı düzenlemeye uyum sağlamak zorunda kaldı. Aşırı derecede zor ve zahmetli bir yasal çerçeve. Balıkçıların hayatlarını daha kolay hale getirmek, yasal kesinliği temin etmek ve inovasyona odaklanmak istiyoruz. Daha iyi ve açık kurallar denizlerimizin korunmasına ve balıkçılık kaynaklarımızın sürdürülebilirliğine yardımcı olacaktır. Her şeyden önemlisi, Konsey'in tutumu, balıkçılık topluluğuna karar verme süreçlerinde doğrudan söz söyleme hakkı vererek topluluğu güçlendiriyor" dedi.

Avrupa Konseyi'nin teknik tedbirler hakkındaki pozisyonu, Komisyon'un önerisinin mevcut AB hukuku ile olan uyumunu arttırıyor ve sadeleşmeyi ve bölgeselleşmeyi pekiştiriyor. Metin özellikle, Ortak Balıkçılık Politikası (Common Fisheries Policy – CEF) doğrultusunda bölgesel işbirliğine yönelik prosedürleri kolaylaştırıyor ve üye devletlerin ortak tavsiyelerinin rolünü güçlendiriyor.

Konsey'in genel yaklaşımı ayrıca, yasal balıkçılık faaliyetlerini mümkün kılan mevcut kurallar ile gelecekte uygulanabilecek yenilikçi çözümler arasında denge kuruyor. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)

Hollandalı ve İskandinav bankalar çevreye duyarlı gemi geri dönüşümü standartları oluşturuyor

Hollandalı bankalar ABN AMRO, ING Bank, NIBC, İskandinav SEB ve DNB bankalarıyla birlikte, gemi finansmanları için Duyarlı Gemi Geri Dönüşümü Standartlarını (Responsible Ship Recycling Standards – RSRS) uygulamaya koyacaklarını Oslo'da gerçekleştirilen NOR-Shipping Fuarı'nda 30 Mayıs tarihinde duyurdular.

Söz konusu duyuru, daha fazla bankayı anılan girişime dâhil etmek amacıyla, iki yılda bir gerçekleştirilen endüstri toplantısında yapıldı. 2016 yılında Uluslararası Hukuk ve Politika Enstitüsü'den gemi sökümü hakkında bir rapor sipariş eden Norveç fonu KLP de, kontrollü karaya oturtma faaliyetlerini reddetmeye yönelik bir tavrı çoktan almıştı.

Büyük denizcilik portföyüne sahip önde gelen bankaların ve finansal kuruluşların, gemi geri dönüşümüne ilişkin koşulları kredilere dâhil etmeye başlaması, armatörleri çevreye duyarlı faaliyetlere zorlamak açısından olumlu bir adım olarak değerlendiriliyor.

NGO Shipbreaking Platform (NGO Gemi Söküm Platformu) Kurucusu ve Direktörü Sn. Ingvild JENSSEN: "Değişime yönelik baskı, denizcilik endüstrisi üzerinde doğrudan somut etkileri olduğunu anlayan denizcilik finansörlerinden geldiğinde, armatörler kurnazca yasadaki boşlukları bulmak yerine, duyarlı şekilde geri dönüşümü gerçekleştirmediklerinde yaşayacakları zorlukları bileceklerdir. Kirli ve tehlikeli karaya oturtma faaliyetlerinin terk edilmesini sağlamak üzere önde gelen bankaların üstlendikleri rolü memnuniyetle karşılıyoruz ve gemi geri dönüşümü için daha yüksek standartları zorlayan denizcilik yatırımcılarının ve müşterilerinin anılan girişime katılmalarını umuyoruz" dedi.

Gemilerin çoğunluğu Güney Asya'da düşük çalışma standartları ve yüksek kaza oranlarıyla nam salmış olan karaya oturtma alanlarında sökülmeye devam ediyor. NGO Shipbreaking Platform'un verilerine göre, 2017 yılının ilk çeyreğinde 128 gemi Güney Asya sahillerinde sökülmek üzere satıldı. Anılan sayı, 2017 yılının ilk 3 aylık döneminde dünya çapında söküm için satılan toplam 196 geminin % 65'ini temsil etmektedir. (Kaynak: World Maritime News)

Marsilya Fos Limanı çevre dostu gemiler için liman vergilerini azaltacak

Dünya Limanları İklim Girişimi'ne (World Ports Climate Initiative – WPCI) katılan Fransız Marsilya Fos Limanı, hava kirliliği düzenlemeleri gereğince istenilenin üzerinde bir performans gösteren gemiler için liman vergilerini azaltacak. Buna göre, 1 Temmuz 2017 tarihinden itibaren söz konusu teşvik, limana uğrayacak olan 236 konteyner gemisi ve yolcu gemisi arasından uygun şartlara sahip gemiler için uygulanacaktır. Marsilya Fos Limanı, diğer sektörlerin de 2018 yılında teşvik kapsamına dâhil edileceğini belirtti.

Dünya Limanları İklim Girişimi, atmosfer kirliliğini 0'dan 100'e kadar bir skalada puanlayan Çevre Gemi Endeksi'ni (Environmental Ship Index – ESI) ön plana çıkarıyor. Şu anda dünya çapında sadece 50 kadar liman söz konusu Endekse dayanarak indirimli ücretler sunuyor. Marsilya Fos Limanı'nın indirimleri 35 puandan itibaren geçerli olacaktır – bu seviye, gemide dizel jeneratörü kullanmak yerine sahilden elektrik gücü almasını sağlayan tesisatı (cold ironing) bulunan gemilere atfedilen seviyedir. (Kaynak: World Maritime News)

Avrupa Birliği personeli plaj temizliği yaptı

14 Mayıs Pazar günü, yüzlerce AB personeli aileleriyle birlikte, denizlerdeki çöplere ilişkin farkındalığı artırmak amacıyla Avrupa Komisyonu tarafından organize edilen ilk büyük plaj temizliği için Belçika kıyısında Ostend'de bir araya geldi.

Çevre, Denizcilik ve Balıkçılıktan Sorumlu Avrupa Birliği Bakanı Sn. Karmenu VELLA: "Hepimiz kirli plajlara ve denizlere karşı çıkabiliriz. Bugün, kendi personelimin davranışlarıyla örnek olmasından gurur duyuyorum. Plaj temizlikleri, hâlihazırda denizlerimizde bulunan milyonlarca ton çöpe karşı verilen mücadele için şüphesiz ki önemlidir. Fakat çöpleri denize dökülmeden önce engellemek daha da önemlidir. Avrupa Birliği, Ekim ayındaki Denizlerimiz Konferansı'nda, deniz kirliliği ve denizle ilgili diğer tehditleri bertaraf etmek üzere, hükümetlerden, iş çevrelerinden ve sivil toplumdan küresel liderleri bir araya getirecektir. Şirketler, girişimci ruhları ve yeni fikirleriyle özel bir role sahip olacaktır" dedi.

Avrupa Komisyonu, 14 Mayıs'ta gerçekleştirilen ve sivil toplum kuruluşları tarafından desteklenen plaj temizliği ile, dünya çapında ulusal ve yerel idareleri, benzer etkinlikler yapmaya ve giderek artan ve endişe verici hale gelen deniz kirliliği hakkında farkındalığı artırmaya davet ediyor. Bu doğrultuda 2017 yılında AB büyükelçilerinin dünya çapında benzer etkinliklere ev sahipliği yapacağı belirtilmektedir. (Kaynak: Avrupa Komisyonu)    

Deniz Kazaları ve Kayıplarının Özet İncelemesi

Avrupa Deniz Güvenliği Ajansı (European Maritime Security Agency - EMSA), Deniz kazaları ve kayıpları hakkındaki ilk Özet İncelemesini yayımladı. İnceleme, 2011-2015 yılları arasında Avrupa Deniz Kazaları Bilgi Platformu'na (European Marine Casualty Information Platform – EMCIP) bildirilen en önemli vakaları ve kazaları ortaya koyuyor. 12.000'den fazla rapora dayanan İnceleme, merkezi veri tabanının gücünü ve karar vericiler için bir karar destek aracı olarak sahip olduğu potansiyeli göstermektedir. Anılan İnceleme'ye EMSA web sitesi üzerinden erişilebilmektedir. (Kaynak: EMSA)

01.01.2017 – 05.06.2017 tarihleri arasındaki Türk bayraklı gemi tutulmaları

01.01.2017 – 05.06.2017 tarihleri arasında Paris Memorandumu (Paris MOU) üye limanlarında 4 Türk Bayraklı gemi (Hırvatistan, Split; İtalya, Cenova; İspanya, Castellon de la Plana; Romanya, Köstence) tutulmuştur. Türk Bayraklı gemi tutulmalarına ilişkin detaylı bilgiler Odamız web sayfasında (http://www.denizticaretodasi.org.tr/sayfalar/gemitutulmalari.aspx ) yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz ve rica ederiz.

                                                                                                          Saygılarımızla,

 

                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                          Genel Sekreter

DAĞITIM:

Gereği:                                                                                  Bilgi:

-Tüm Üyelerimiz (Web Sayfasında)                           - Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

- Türk Armatörler Birliği                                            Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü

-S/S Gemi Armatörleri Motorlu Taş. Koop.                -Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

-Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                 Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü

-İMEAK DTO Meslek Komitesi Bşk.                         -Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

-İMEAK DTO Şubeleri                                              Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü

-Türk Loydu Vakfı                                                     -Sn. Sefer KALKAVAN                    

-GİSBİR                                                                     TOBB DTO'ları Konsey Başkanı

-GESAD                                                                     -Meclis Başkanlık Divanı       

-Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.        -Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri            

-TÜRKLİM                                                                -Sn. Erol YÜCEL

-GEMİSANDER                                                         TOBB Türkiye Denizcilik Meclisi Bşk.         

-Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği                   -İMEAK DTO Meclis İhtisas Çevre Komisyonu       

-Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası                       -İMEAK DTO Şube Y.K. Bşk.

-Gemi Mühendisleri Odası                                         -Denizcilik Eğitimi Veren Üniversiteler         

-TAIS                                                                        

-WISTA Türkiye Derneği                                          

-Gemi Sahibi Firmalar

 

Ayrıntılı bilgi: Selin YELESER, Dış İlişkiler Birimi               Telefon:252 0130-462              E-mail: selin.yeleser@denizticaretodasi.org.tr

AB_Mayis_2017.pdf