Haziran-Temmuz 2021

IMO, zehirli boya maddesi cybutryne'ni yasaklıyor.

Gemilerdeki Zararlı Çürümeyi Önleyici Sistemlerin Kontrolüne İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin (International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems on Ships - AFS Convention) 2008 yılında yürürlüğe girmesinden sonra, tributyltin (TBT) çürümeyi önleyici boyalar kapsamından çıkarılmış ve yerine birkaç yeni biyosit konulmuştur. Söz konusu biyositlerden bir tanesi, biyolojik kirliliğin artmasını önlemek amacıyla gemi teknesi boyasında kullanılan cybutryne’dir.

Cybutryne’in birçok deniz organizması türü için son derece zehirli olduğu ve bazı açılardan tributyltin’den bile daha zararlı olduğu hususu Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization - IMO) dikkatine 2019 yılında sunulmuş ve söz konusu maddenin sedimanlarda biriktiği, deniz çevresinde uzun vadede çeşitli etkilere sebep olduğu ve bu nedenle kullanımına izin verilmemesi gerektiği bildirilmiştir.

Çürümeyi önleyici bir sistem (anti-fouling system – AFS), genelde beş yıl olan kullanım süresi boyunca boyanın en üst katmanında biyositleri filtreleyerek işlerlik göstermekte ve kullanım süresi bitmeden önce gemilere yeniden uygulanmaktadır.

2020 yılında, IMO’ya üye devlet ve kuruluşlar, AFS’de kullanılan cybutryne’e yönelik kapsamlı bir araştırma yürütmüştür.

IMO, Deniz Çevresini Koruma Komitesi’nin (Marine Environment Protection Committee- MEPC) 76’ncı oturumunda cybutryne kontrollerine ve Uluslararası Çürüme Önleyici Sistem Sertifikası’nın (International Anti-fouling System Certificate-IAFSC) şekline ilişkin AFS Sözleşmesi’nde değişiklikleri onaylamıştır. Söz konusu değişiklikler, 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek olup, bu tarihten itibaren cybutryne içeren bir AFS’nin kullanılmasına ya da yenilenmesine izin verilmeyecektir.

Gemi teknelerinin dış kaplama tabakasında, dış kısımlarında veya yüzeylerinde ilgili maddeyi içeren bir AFS taşıyan gemiler:

- Çürümeyi önleyici sistemi kaldıracak veya

- AFS’den cybutryne sızıntısını önlemek için bir bariyer oluşturacak bir kaplama uygulayacaktır.

Söz konusu değişiklik, eğer kıyı devletleri tarafından kabul edilirse, 1 Ocak 2023 tarihinde ya da bu tarihten sonra inşa edilen ve havuza alınmayan mevcut sabit ve yüzer platformlar, yüzer depolama birimleri ve yüzer üretim depolama ve boşaltım tesisleri hariç tüm gemiler, uluslararası sefer yapmayan ve uluslararası sefer yapan 400 gros tonun altındaki gemiler için geçerli olacaktır.

Bu durum, gemiye cybutryne içeren son AFS uygulamasının üzerinden 60 ay geçmemiş olması şartıyla, 1 Ocak 2023 tarihinden sonra planlanan AFS’nin bir sonraki yenilenmesi için geçerlidir.

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi (Baltic and International Maritime Council - BIMCO), Çin, Japonya, Rusya Federasyonu, Singapur, Uluslararası Klas Kuruluşları Birliği (International Association of Classification Societies –IACS) ve Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping –ICS), Uluslararası Çürüme Önleyici Sistem Sertifikası’nın örnek formunda  değişiklikler öneren ortak bir yazı sunmuştur.

Söz konusu yazı, IMO üye devletlerinden de geniş destek bulmuştur. Bu nedenle, daha önce cybutryne içeren çürümeyi önleyici sistemi kullanan gemiler için sistem gemi teknelerinin dış kaplama tabakasında, dış kısımlarında veya yüzeylerinde bulunmadığında, Uluslararası Çürüme Önleyici Sistem Sertifikası’nın üzerinde hangi sütunun işaretlenmesinin gerektiğini netleştirmek için eklemeler yapılmıştır.

Limanlardaki enerji verimliliği denizcilik sektöründe karbonsuzlaşmayı destekleyebilir.

Birleşmiş Milletler (United Nations - UN) öncülüğünde 21-25 Haziran 2021 tarihleri arasında enerji eylemine ilişkin bakanlık düzeyinde gerçekleştirilen Tematik Forumlar (Thematic Forums) yan etkinliğinde söz alan panelistler, denizcilik endüstrisinin ve özellikle limanların, denizcilik sektörünün karbonsuzlaşmasına yönelik çözümün bir parçası olduğunu ve BM’in temiz ve düşük maliyetli enerji hedefinin başarılmasına katkı sağlayabileceğini belirtmişlerdir.

Söz konusu Tematik Forumlar, 2021 Eylül ayında BM öncülüğünde gerçekleştirilecek “Üst Düzey Enerji Diyaloğu” (High-level Dialogue on Energy) etkinliğine yaklaşırken önemli bir dönüm noktası olarak kilit paydaşları çevrim içi formatta bir araya getirmiştir.

Etkinlikler, Kenya Hükümeti’nin ev sahipliğinde ve Avrupa Birliği’nin finanse ettiği Küresel Deniz Teknolojileri İş Birliği Merkezleri Ağı’nı (Global MTCCs Network-GMN) faaliyete geçiren IMO ile Afrika Deniz Teknolojileri İş Birliği Merkezi (Maritime Technology Cooperation Centre - MTCC Africa) iş birliğinde gerçekleştirilmiştir.

MTCC-Afrika, dünya genelinde dört MTCC’yi birleştiren GMN ağının bir parçasıdır. Tüm MTCC’ler, düşük karbonlu geleceğe geçişi desteklemek amacıyla denizcilik sektöründe enerji verimliliğini geliştirmeye ilişkin teknolojileri ve faaliyetleri destelemek için kendi bölgelerinde faaliyet göstermektedir.

MTCC Afrika Sorumlusu Sayın Lydia NGUGI, MTCC’lerin; temel emisyon araştırmalarını üstlenmek, enerji verimliliği teknolojilerinin alımını desteklemek ve IMO’nun zorunlu enerji verimliliği gereksinimlerinin karşılanmasını kolaylaştırmak için Afrika çapındaki limanlarla birlikte çalıştığını vurgulamıştır.

Limanlar da dahil olmak üzere denizcilik sektörü genelinde artan enerji verimliliği; gelişmekte olan ülkelerde herkes için modern ve sürdürülebilir enerji hizmetleri sağlamak için enerji verimliliğindeki küresel artışı, altyapının genişletilmesini ve teknolojinin yükseltilmesini hedefleyen BM 7’inci Sürdürülebilir Kalkınma Amacının gerçekleştirilmesini destekleyecektir.

2021 yılı Dünya Denizciler Günü Teması: “Gemi İnsanları İçin Adil Bir Gelecek”

Her yıl 25 Haziran’da kutlanan Dünya Denizciler Günü, gemi insanlarının dünya ticaretine olan katkılarına küresel olarak dikkat çekmektedir.

Dünya ağır adımlarla salgın döneminden geçerken, tedarik zincirini oldukça zorlayıcı koşullara rağmen işler tutmaya yönelik katkı sağlayan gemi insanlarının çabalarını sadece takdir etmek değil, aynı zamanda inşa edilen geleceğin onlar için de adil olmasını sağlamak her zamankinden çok daha fazla önemlidir. IMO’nun 2021 Dünya Denizciler Günü kampanyasının teması bu bakış açısıyla “Gemi İnsanları için Adil Bir Gelecek” (A Fair Future for Seafarers) olarak seçilmiştir.

IMO, son iki senedir Dünya Denizciler Günü’nde yüz binlerce gemi insanın COVID-19 pandemisi nedeniyle maruz kaldığı kısıtlamalara dikkat çekmiştir.

Gemi insanlarının kendi ülkelerine geri dönüşleri, karaya çıkış izni ve tıbbi destek imkanları hala bir sorun olmaya devam etmektedir. Gemi personeli değişimi krizini yaşayan gemi insanlarının sayısında belirgin bir azalma olmasına rağmen, bu sayı yine de kabul edilemeyecek kadar yüksektir.

Gemi insanları kilit çalışanlar olarak aşılamada öncelikli olmalılardır ve kısıtlamalar olmadan seyahat etmelerine izin verilmelidir. IMO, gemi insanlarına haklarının verilmesine ve kilit çalışan olarak belirlenmesine yönelik daha fazla IMO Üye Devletini teşvik etmeye devam etmektedir.

Halihazırda sadece 60 IMO Üye Devleti, gemi insanlarını kilit çalışan olarak belirlemiştir. IMO; BM kurumları, sektör ve üye devletlerle gemi insanlarının desteklenmesine yönelik çalışmalarına devam edecektir.

IMO Genel Sekreteri Sayın Kitack LIM, Dünya Denizciler Günü mesajında şunları ifade etmiştir:“2021 Dünya Denizciler Günü kampanyamız, pandemi ile ilişkili sorunlarda gemi insanlarını desteklemeye yönelik sağlanan ilerleme üzerine temellendirilmiştir. Söz konusu kampanya, adaletin önem arz ettiği tüm alanlara küresel çapta ilgi çekmeyi amaçlamaktadır. Bu, gemilerde emniyetli ve güvenli bir ortamı, makul çalışma koşullarını, tüm durumlarda adil muameleyi ve ırk, cinsiyet ve dine bakılmaksızın herkesin hakkına saygı gösterilmesini kapsamaktadır.”

Kadın liman çalışanların güçlendirilmesi için stratejik ortaklık.

Giderek daha fazla kadın, denizcilik sektörü içerisindeki çeşitli mesleklerde yerini almaktadır. IMO, bu eğilimi teşvik etmek ve denizcilik topluluğundaki kadınların güçlenmesine ilişkin ivmeyi sürdürmek için denizcilik ve liman idarelerindeki kadın çalışanlara yönelik iki sanal eğitim kursuna destek sağlamıştır.

Bu kapsamda, Galilee Uluslararası Yönetim Enstitüsü (Galilee International Management Institute - GIMI) tarafından başta Afrika, Gelişmekte Olan Küçük Ada Devletleri (Small Island Developing States - SIDs) ve En Az Gelişmiş Ülkeler (Least Developed Countries - LDCs) olmak üzere gelişmekte olan ülkelerden 50 kadına yönelik, 4 Haziran-21 Temmuz 2021 tarihleri arasında “Liman Üst Yönetim Programı” ve 17 Haziran-21 Temmuz 2021 tarihleri arasında  “Denizcilik ve Liman Güvenliği Programı” sanal olarak düzenlenmiştir.

Eğitimlerde, katılımcılara limancılık sektöründeki inovasyonlara ilişkin bilgiler ve güncel gelişmeler aktarılmıştır. Söz konusu eğitimlerdeki konular; liman gelişimi, yönetimi ve faaliyetlerindeki küresel eğilimleri, konteyner terminallerindeki liman güvenliği ve verimliliğini ve limanlar ve gemilerle ilgili uluslararası hukuku kapsamıştır. Eğitimlerde ayrıca, IMO Denizde Can Güvenliği Uluslararası Sözleşmesi (SOLAS) Bölüm XI-2 ve Uluslararası Gemi ve Liman Güvenliği Kodu’nda (ISPS Code) yer alan deniz güvenliği tedbirleri ile, limanlardaki güvenlik hakkında Uluslararası Çalışma Örgütü (International Labour Organization - ILO)/IMO uygulama kodu da dahil olmak üzere kilit araçlar incelenmiştir.

Söz konusu etkinlik, Galilee Uluslararası Yönetim Enstitüsü’nün katkılarıyla IMO’nun Denizde Kadınlar programı ve Küresel Deniz Güvenliği programı aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Cinsiyet eşitliği ve tüm kadınların ve kız çocuklarının güçlendirilmesi hedefini gerçekleştirmek amacıyla Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nın 5’inci maddesini desteklemek IMO’nun süregelen çabalarından bir tanesidir. Söz konusu kapasite-geliştirme girişimleri, sanal eğitimler aracılığıyla devam etmektedir.