Mart 2023

Kapalı Cankurtaran Botları İçin Havalandırma Gerekliliklerine İlişkin Taslak Değişiklikler Tamamlandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Gemi Sistemleri ve Ekipmanları Alt Komitesi’nin (International Maritime Organization Sub-Committee on Ship Systems and Equipment-SSE 9) 27 Şubat-3 Mart 2023 tarihleri arasındaki toplantısında, tamamen kapalı cankurtaran botlarının (totally enclosed lifeboats) havalandırma şartlarına yönelik (ventilation requirement) değişikliklerin nihai hale getirildiği duyurulmuştur.

Alt Komite toplantısının ardından yapılan açıklamada, SSE’nin bir sonraki toplantısında kısmen kapalı cankurtaran botları (partially enclosed lifeboats) için bu tür havalandırma şartlarına ilişkin bir ihtiyacın olup olmadığı hususunun görüşülmeye devam edileceği, değişikliğin amacının can kurtarma gemisinde yaşanabilir bir ortamı her koşul altında korumak olduğu, taslak değişikliklerin 1 Ocak 2029 tarihinde veya sonrasında yapılan tamamen kapalı cankurtaran botları için geçerli olacağı ve böylece idarecilere ve üreticilere yeni havalandırma gereksinimlerinin uygulamaları için yeterli bir zaman tanınacağı ifade edilmiştir.

Buna ilaveten, SSE tarafından IMO Deniz Emniyeti Komitesi’nin (MSC) 107. Oturumuna sunulmak üzere 2023 Dalış Sistemleri Güvenlik Kodu’na ilişkin (Code of Safety for Diving Systems) taslağın da tamamlanmış olduğu, söz konusu kod taslağının 1995 yılında IMO Meclisi (IMO Assembly) tarafından kabul edilen mevcut yönetmeliği revize ettiği ve aynı zamanda Hiperbarik Tahliye Sistemleri (Hyperbaric Evacuation Systems) için yönerge ve spesifikasyonların bir revizyonunu da içerdiği belirtilmiştir.

BIMCO SHIPMAN'in İlk Taslağı Dokümantasyon Komitesi Tarafından İncelenmeye Hazır.

Baltık ve Uluslararası Denizcilik Konseyi’nin (BIMCO) gemi yönetimi paketi ve ilgili üçüncü taraf yönetim anlaşmalarının revizyonu ile görevlendirilen ekibin en son 2009 yılında güncellenen ve standart gemi yönetimi anlaşması olarak denizcilik gemi yönetiminde yaygın olarak kullanılan SHIPMAN (Ship Management) sözleşmesinin revizyonu hakkında müzakereleri sürdürmek için Londra, İngiltere’de bir araya geldiği ve 2023 yılı Nisan ayı içerisinde toplanacak BIMCO Dokümantasyon Komitesi tarafından incelemeye hazır hale getirildiği duyurulmuştur.

BIMCO tarafından yapılan açıklamada devamla, SHIPMAN 2009 üzerine olan taslak çalışmanın en önemli kısmının SHIPMAN ile kullanılabilecek ve sektör içinde yükselen talebe karşın herhangi bir Avrupa Birliği düzenlemesinin bulunmadığı Emisyon Ticaret Planı Ödenekleri (Emission Trading Scheme Allowances-ETSA) Klozunu geliştirmek olduğu ifade edilmiştir.

Deniz Biyogüvenliği Küresel Endüstri İttifakı İçin İlerleme Kat Ediyor.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Küresel Endüstri İttifakı (International Maritime Organization-Global Industry Alliance-GIA) tarafından yapılan açıklamada, biyolojik kirlenmenin yönetimi yoluyla suda yaşayan istilacı türlerle mücadele edebilmeye ilişkin planın bir sonraki aşamasının kabul edildiği duyurulmuştur.

Bu doğrultuda; GIA'nın 2023 çalışma programının bir parçası olarak, ittifak üyelerince atıkların biyolojik kirlenmeden arındırılması sürecinin ortam suyu kalitesini nasıl etkileyebileceğini anlamak için bir çalışma yaptırılmasına  karar verildiği, biyolojik kirlenmenin gemi karinaları gibi su altı yüzeylerde mikroorganizmaların, bitkilerin, alglerin veya küçük hayvanların birikmesiyle oluştuğu ve bu kirlenmenin potansiyel istilacı sucul canlıları yeni ortamlara sokarak deniz biyoçeşitliliği üzerinde geri döndürülemez etkiler yaratabildiği, biyolojik kirlenmenin gemilerin seyirde sürüklenme seviyesini artırıp onları daha fazla yakıt tüketmeye zorlaması nedeniyle aynı zamanda sera gazı emisyonlarının artmasına da neden olduğu vurgulanmıştır.

Deniz Biyogüvenliği Küresel Endüstri İttifakı’nın, 2020 yılında IMO Küresel Biyolojik Çeşitlilik Ortaklığı Projesi’nin (IMO GloFouling Partnerships Project) bir parçası olarak IMO’nun deniz biyoçeşitliliğinin korunması ve deniz taşımacılığının karbondan arındırılması doğrultusundaki temel çevresel hedeflerini desteklemek için başlatılmış olduğu, ittifak üyelerinin biyolojik kirlenmenin deniz biyoçeşitliliği için ne kadar ciddi bir tehdit oluşturduğu konusunda farkındalık yaratmak ve istilacı sucul türlerin çevresel ve ekonomik etkilerini vurgulamak amacıyla bir belgesel hazırlanmasını kabul ettiği, ittifak tarafından yakın zaman içerisinde yayınlanan kısa bilgilendirme videosunun gemi gövdelerini balçık tabakasından arındırmanın sera gazı emisyonlarını %25'e kadar azaltabileceğini gösteren bir çalışmanın bulgularını içerdiği ve bir sonraki GIA toplantısının 27 Nisan 2023 tarihinde IMO Genel Merkezinde düzenlenen Kirlilik Önleme ve Müdahale Alt Komitesi’nin 10. Oturumunda (PPR 10) gerçekleştirileceği belirtildi.

Alternatif Yakıtların Kullanımına İlişkin Mevcut Mevzuat Durumu Çalışması Yayınlandı.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası’nın (International Chamber of Shipping-ICS) katkılarıyla Green Voyage 2050-Global Industry Alliance to Support Low Carbon Shipping’in (Low Carbon GIA) alternatif düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar çalışma grubu tarafından yürütülen bir mevzuat durumu çalışmasının sonucuna ilişkin bir değerlendirme yayımlanmıştır.

ICS tarafından yapılan açıklamada, söz konusu çalışma ile alternatif denizcilik yakıtları ve enerji dönüşümünü gerçekleştirenlerin Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO) temel sözleşmelerinde ve düzenleyici belgelerde hangi durumlarda yer aldığının değerlendirilmesi, IMO üye devletlerini ve denizcilik sektörünü, belirli bir alternatif denizcilik yakıtının kullanımı durumunda mevzuat açısından karşılaşılabilecek zorluklarının belirlenmesi ve ele alınması konusunda bilgilendirilmesi ve desteklenmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Çalışmada yer alan bahse konu sınıflandırma sisteminin Low Carbon GIA’nın alternatif düşük ve sıfır karbonlu yakıtlar çalışma grubu üyeleri tarafından kabul edilmiş olduğu belirtilerek incelenen başlıca IMO Sözleşmeleri arasında; Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi (International Convention for the Safety of Life at Sea-SOLAS), Denizlerin Gemiler Tarafından Kirletilmesinin Önlenmesine Ait Uluslararası Sözleşmesi (Convention for the Prevention of Pollution from Ships-MARPOL), Dökme Halinde Tehlikeli Kimyevi Maddeler Taşıyan Gemilerin İnşası ve Teçhiz Edilmesi Kodu (Code for  the Construction and  Equipment of Ships Carrying Dangerous Chemicals in Bulk-IBC Code), Gazları veya Diğer Düşük Parlama Noktalı Yakıtları Kullanan Gemiler İçin Uluslararası Güvenlik Kodu (International Code of Safety for Ships using Gases or other Low-flashpoint Fuels-IGF Code) ve Dökme Sıvılaştırılmış Gaz Taşıyan Gemilerin Yapım ve Teçhizatlarına İlişkin Kod (Code for the Construction and Equipment of Ships Carrying Liquefied Gases in Bulk-IGC Code) yer almaktadır.

Yakıt ve enerji kaynakları olarak geleneksel yakıtlar da dahil olmak üzere dizel/gas oil/fuel oil, biyo/sentetik sıvı dizel yakıtlar, metanol, etanol, dimetil eter (DME), propan/bütan (LPG), metan (LNG), etan, amonyak ve hidrojen değerlendirilmiş olduğu belirtilmiştir.

Bahse konu çalışmada, IMO ile diğer standardizasyon ve belgelendirme kuruluşları tarafından daha fazla mevzuat çalışmasının gerekli olabileceği bazı alanlar da belirlenmiştir. Bunlar arasında alternatif yakıtların gemide kullanımına yönelik güvenlik rehberlerinin daha fazla geliştirilmesi, alternatif yakıtların kalitesiyle ilgili konular, yaşam döngüsü sera gazı emisyonları, makine standartlarının geliştirilmesi ve alternatif denizcilik yakıtlarının deniz ortamına karışmasının olası etkileri ve risklerinin değerlendirilmesi yer almaktadır.

IMO, Norveç ve Singapur Arasında Karbonsuz Denizcilik Üzerine Mutabakat Zaptı İmzalandı.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization-IMO), Norveç İklim ve Çevre Bakanlığı (the Ministry of Climate and Environment of Norway) ve Singapur Denizcilik ve Liman İdaresi (the Maritime and Port Authority of Singapore) tarafından yapılan açıklamada, gelişmekte olan ülkelere gemilerden kaynaklanan emisyonları azaltma çabalarında yardımcı olmak ve teknik işbirliği faaliyetlerini üstlenmek amacıyla yeni bir Mutabakat Zaptı’nın (Memorandum of Understanding-MoU) imzalandığı duyurulmuştur.

Söz konusu MoU’nun Londra, İngiltere’de bulunan IMO Genel Merkezinde düzenlenen 20 Mart 2023 tarihli Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına Yönelik Oturumlar Arası Çalışma Grubu’nun (Intersessional Working Group on Reduction of GHG Emissions from Ships- ISWG-GHG 14) 14. oturumu arasında imzalandığı ifade edilmiştir.

Yapılan açıklamada devamla, MoU’yu imzalayan tarafların deneyim, bilgi ve en iyi uygulama alışverişinde bulunmak için birlikte çalışacağı, gemilerden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını ve gemilerin limanlardaki faaliyetlerini azaltmaya yönelik eylemler konusunda işbirliği yapacağı, çalışmaların endüstri, akademi ve küresel araştırma merkezlerini bir araya getirmeyi ve denizcilikte karbondan arınma süreci için kapsayıcı çözümler sunmayı amaçlayan NextGEN Bağlantı İnisiyatifi (The NextGEN Connect Initiative) çerçevesinde yürütüleceği ve en az gelişmiş ada ülkeleri dahil olmak üzere gelişmekte olan ülkeleri desteklemeyi amaçladığı vurgulanmıştır.

Akdeniz'de Balast Suyu Yönetiminin Desteklenmesi Hakkında Çalıştay Düzenlendi.

Malta’nın Kappara şehrinde 20-23 Mart 2023 tarihleri arasında düzenlenen bölgesel çalıştayda, gemilerin balast sularının yönetimi yoluyla denizlerdeki biyolojik istilaları önlemek ve kontrol etmek için Akdeniz bölgesi boyunca koordineli eylemin geliştirilmesinin teşvik edilmesi konuları değerlendirilmiştir.

Türkiye de dahil olmak üzere bölgede yer alan 28 ülke temsilcisinin yer aldığı çalıştayda, 2022-2027 Akdeniz İçin Balast Suyu Yönetimi Stratejisi (the Ballast Water Management (BWM) Strategy for the Mediterranean Sea 2022-2027) çerçevesinde 2004 tarihli Gemilerin Balast Suyu ve Sedimentlerinin Kontrolü ve Yönetimi Sözleşmesi’nin (International Convention for the Control and Management of Ships' Ballast Water and Sediments) ülkelerce onaylanması, uygulanması ve yürütülmesi için yapılması gereken eylemler görüşülmüştür.

Akdeniz BWM Stratejisi (the Mediterranean BWM Strategy) sözleşme taraflarınca kabul edilen Akdeniz Deniz Çevresinin ve Kıyı Bölgesinin Korunmasına İlişkin Sözleşmeye (the Convention for the Protection of the Marine Environment and the Coastal Region of the Mediterranean (Barcelona Convention) uyarlanmıştır. 2017 yılında yürürlüğe giren Sözleşme ile gemilerin balast sularında bulunan zararlı su organizmalarının bir bölgeden diğerine yayılmasının önlenmesi amaçlanmaktadır. Sözleşmeye göre uluslararası trafikteki tüm gemilerin balast sularını ve sedimentlerini gemiye özel bir yönetim planına göre belirli bir standartta yönetmeleri zorunlu kılınmıştır. Buna ilaveten, gemilerin ayrıca bir balast suyu kayıt defteri (record book) ve uluslararası bir balast suyu yönetim sertifikası (international ballast water management certificate) taşıması gerekmektedir.

Bu kapsamda, söz konusu çalıştayda Akdeniz bölgesindeki balast suyu yönetimi için uyumlaştırılmış taslak prosedürlerin (the draft harmonized procedures for ballast water management in the Mediterranean region) mevcut ülkeler tarafından gözden geçirilmesi amaçlanmıştır.