Şubat 2023

ŞUBAT 2023

   

Uluslararası Deniz Ticaret Odası 2050 Net Sıfır Taahhüdünü Yineledi.

Uluslararası Deniz Ticaret Odası (International Chamber of Shipping-ICS) tarafından yapılan açıklamada Uluslararası Denizcilik Örgütü’ne (International Maritime Organization-IMO) sunulan “Fon ve Ödül” (Fund and Reward) teklifine ilişkin ayrıntıların belirlendiği duyurulmuştur.

ICS Yönetim Kurulu’nun Londra’da yapılan son toplantısında, 2024 yılına kadar yeni bir IMO fonunun oluşturulması için gemi sahiplerinin gemilerden salınan bir ton karbondioksit (CO2) emisyonu başına zorunlu katkı yapmaları önerisinin oybirliğiyle desteklendiği, söz konusu fon ile gemi sahiplerinin düşük ve sıfır karbonlu yakıt almalarının ödüllendirilmesinin ve gelişmekte olan ülkelerde alternatif yakıt üretimi ve yakıt ikmali altyapısı için yılda milyarlarca dolar tutarınca bir finansman sağlanmasının öngörüldüğü belirtilmiştir.

ICS tarafından yapılan açıklamada; denizcilik sektörünün 2050 yılı net sıfır karbon hedeflerini karşılama taahhüdünün bir “Fon ve Ödül” sistemi aracılığıyla nasıl gerçekleştirilebileceğini ayrıntılı bir şekilde ortaya koyan revize edilmiş teklifin IMO’ya sunulmuş olduğu, “Fon ve Ödül” mekanizmasının gemilerde gerçekleşen CO2 salınımı başına gemi sahiplerine yükümlülük getiren bir finansmana dayanacağı, gemilerin vergiye dayalı zorunlu sabit oranlı katkısının IMO Denizcilik Sürdürülebilirlik Fonu (IMO Maritime Sustainability Fund) yoluyla nasıl toplanacağının ayrıntılarının belirlenmiş olduğu, toplanan fonun önlenen CO2 emisyonlarına dayalı olarak sektör paydaşlarının alternatif yakıt alımını ödüllendirmede kullanılacağı, deniz taşımacılığı firmalarının düşük ve sıfır karbonlu yakıtların alımı için ödül programını finanse edeceği ve gelişmekte olan ülkelerde alternatif denizcilik yakıtlarının üretimini desteklemeye yönelik milyarlarca dolarlık bütçe oluşturacağı ifade edilmiştir.

Geleceğin Yakıtları ve Teknoloji Projesi’nin Sera Gazı Stratejisinin Revize Edilmesine Katkı Sağlayacağı Duyuruldu.

Uluslararası deniz taşımacılığının dekarbonizasyonu konusunun Uluslararası Denizcilik Örgütü’nün (International Maritime Organization-IMO) öncelikleri arasında yer aldığı bildirilmekte olup, bu doğrultuda IMO tarafından 2023 yılının ortasına kadar “Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Strateji”nin (Initial IMO Strategy on the Reduction of GHG Emissions From Ships) revize edilmesi ve daha kapsamlı bir hale getirilmesi amaçlanmaktadır.

Bu kapsamda; Geleceğin Yakıtları ve Teknoloji Projesi’nin (Future Fuels and Technology Project- FFT Project) bir parçası olarak, geleceğin düşük ve sıfır karbonlu deniz yakıtları ve teknolojisinin mevcudiyeti ve hazırlık durumuna ilişkin araştırmalar yürütülmekte olduğu duyurulmuştur. Bahse konu yeni proje ile IMO Sera Gazı Stratejisinin revize edildiği, böylelikle Üye Devletlerin bilgilendirilerek düşük ve sıfır karbonlu gemi teknolojisi ile denizcilik yakıtlarının mevcudiyeti hakkında bir değerlendirme sağlanmasının hedeflendiği belirtilmiştir.

IMO tarafından 2018 yılında kabul edilen “Gemilerden Kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarının Azaltılmasına İlişkin Strateji”nin ana taahhüdünün, mümkün olan en kısa sürede uluslararası denizcilik faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı emisyonlarının kademeli olarak ortadan kaldırılması olduğu ve belirtilen amaca ulaşmak için düşük ve sıfır karbonlu yakıtların ve/veya alternatif enerji kaynaklarına bağlı teknolojik yeniliklerin benimsenmesi gerektiği bildirilmiştir. Bu doğrultuda, zaman içinde sektörde yaşanan değişimlerin güvenlik, fiyatlandırma, altyapının kullanılabilirliği, tedarik zinciri kısıtlamaları gibi (safety pricing, infrastructure availability, , supply chain constraints etc.) konuların yeniden ele alınmasını gerektirdiği vurgulanmış olup, anılan hususlar göz önünde bulundurularak gemilerde karbonsuzlaştırma süreçlerinin fizibilitesi (the feasibility of pathways to shipping decarbonization) ile ilgili teknik analiz sağlayan bir projenin başlatıldığı ifade edilmiştir.

Tam Zamanında Varış Konseptinin Uygulanmasını Destekleyen Yeni Portal Duyuruldu.

Uluslararası Denizcilik Örgütü Küresel Endüstri İttifakı (International Maritime Organization-Global Industry Alliance) tarafından yapılan açıklamada, Tam Zamanında Varış (Just in Time-JIT) stratejisinin uygulanmasını desteklemek için ücretsiz tek durak noktası (one-stop-shop) portalının kurulmuş olduğu ve IMO-Norway Green Voyage 2050 Projesine ait internet adresinde (https://greenvoyage2050.imo.org/just-in-time-arrivals/) yer aldığı duyurulmuştur.

Söz konusu portalın uygulamaya yönelik atılabilecek genel adımlar da dahil olmak üzere JIT konseptine yönelik toplu bir bakış sağladığı, uzun yıllardır yürütülen çalışmaların ardından JIT üzerinde yer alan tüm kaynak ve araçların böylelikle merkezileştirildiği ve konseptin nasıl uygulanacağı hakkındaki tüm bilgilerin ilgili portalda derlendiği belirtilmiştir.

Bu doğrultuda; Küresel Endüstri İttifakı tarafından, uzun yıllardır liman ve gemicilik faaliyetlerinin çevrimiçi kayda alınması kapsamında çeşitli araştırma projelerinin sürdürüldüğü, endüstri paydaşlarıyla gerçekleştirilen birçok toplantıda JIT konseptinin periyodik olarak incelendiği, "JIT Rehberi" (JIT Guide) dahil olmak üzere çeşitli kaynakların geliştirilmiş olduğu belirtilerek ilgili portalın yeni gelişmeler ve mevcut bilgi ve kaynaklarla düzenli olarak güncelleneceği ve JIT'i başarıyla uygulayan limanlar ile diğer paydaşların deneyim ve bilgilerine de yer verileceği ifade edilmiştir.

Not: Tam Zamanında Varış (JIT) kavramı, limanlardaki çevresel etki ve yoğunluk sorunlarını engellemek için demirlemede geçen süreyi azaltmayı amaçlamakta olup, gemilerin limanlara yanaşma zamanının planlanmasını içermektedir.

 

Uluslararası Denizcilik Örgütü İnsan Unsuru, Eğitim ve Vardiya Tutma Alt Komitesi (International Maritime Organization Human Element, Training and Watchkeeping Sub-Committee-HTW Committee) Balıkçıların Eğitim Anlaşmasının İncelemesini Tamamladı.

6-10 Şubat 2023 tarihleri arasında toplanan IMO HTW Alt Komitesi’nin 1995 yılında IMO tarafından kabul edilen Gemi Adamlarının Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Standartlarına İlişkin Uluslararası Sözleşme'nin balıkçı gemileri personeli için (Standards of Training Certification and Watchkeeping for Seafarers– STCW Convention) revize edilmesi ve güncellenmesi çalışmalarını tamamladığı bildirilmiştir.

Bu doğrultuda; daha önceden kabul edilen STCW Sözleşmesi’nin denizde can güvenliğini ve deniz ortamının korunmasını teşvik etmek amacıyla açık deniz balıkçı gemilerinin mürettebatı için sertifikalandırma ve asgari eğitim gereklilikleri belirleyen bağlayıcı bir anlaşma olduğu ve anlaşmanın balıkçılık endüstrisinin doğasını ve çalışma ortamını dikkate alarak yeniden düzenlendiği belirtilmiştir.

IMO Deniz Emniyeti Komitesi’nin (IMO MSC) 105. Oturumunda IMO HTW Alt Komitesi’ne verilen talimat doğrultusunda denizcilik sektöründe cinsel saldırı, cinsel taciz dahil zorbalığı önlemek ve müdahale edebilmek için STCW Kodu değişiklik taslağının hazırlandığı ve STCW eğitim hükümlerini öncelikli olarak geliştiren ve sonuçlandıran ilgili çalışmanın gözden geçirilerek tamamlandığı ifade edilmiştir.

Denizcilikte Karbonsuzlaşma ve Araştırma-Geliştirme” Konulu Küresel Çalıştay 9 Şubat’ta Panama’da Düzenlendi.

Uluslararası Denizcilik Örgütü (International Maritime Organization - IMO) tarafından düzenlenen Denizcilikte Karbonsuzlaşma ve Araştırma-Geliştirme (Maritime Decarbonization and Research and Development) konulu çalıştayda IMO Denizcilikte Emisyonların Azaltılması İçin Koordineli Eylemler Projesi’nin (IMO Coordinated Actions to Reduce Emissions from Shipping Project - IMO CARES Project) değerlendirildiği, çalıştaya katılan denizcilik uzmanları ile sektör uzmanı konuşmacıların yeşil enerji ve ona bağlı teknolojilerin son durumunu görüştüğü belirtilmiştir.

IMO CARES Projesi’nin etraflıca değerlendirildiği çalıştayda alternatif yakıtlar ile emisyonların azaltılmasında inovasyon, araştırma ve veri toplamanın önemi, finansal yatırımlara ve paydaşlarla iş birliğine duyulan ihtiyaç, Latin Amerika bölgesinde ve uluslararası ölçekte karbondan arındırma sürecinde kapasite geliştirme ve kapsayıcılığın önemi gibi başlıca konuların değerlendirildiği ve çalıştay aracılığıyla dünyanın dört bir yanından 200'den fazla katılımcının IMO CARES Projesi’nin detaylarını görerek projenin küresel teknoloji transferini desteklemeye ne ölçüde yardımcı olabileceğini değerlendirdiği bildirilmiştir.

Not: IMO CARES Projesi’nin amacı küresel denizcilik sektöründe araştırma ve geliştirme girişimleri, yeşil teknolojilerin tanıtımını hızlandırmak ve yeni teknoloji pazarları oluşturulurken gelişmekte olan bölgelerin ekonomik büyümesini teşvik etmektir. Projenin hazırlık aşaması Nisan 2022'de başlatılmış olup, Suudi Arabistan Krallığı tarafından finanse edilmektedir. Projenin kuruluş aşaması faaliyetleri kapsamında, Karayipler, Afrika ve Pasifik için Denizcilik Teknolojisi İş Birliği Merkezleri ile iş birliği içinde Haziran-Ağustos 2022 arasında benzer çalıştaylar düzenlenmiş olup, IMO CARES Programının tamamının Mart 2023'te başlatılması beklenmektedir.