• Anasayfa
  • |
  • 2021/3 Sayılı Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Hakkındaki Genelge

2021/3 Sayılı Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Hakkındaki Genelge

T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü'nün 27.05.2021 tarih ve E. 32888 sayılı yazısı ile "Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge" iletilmiş olup üyelerimize duyurulması istenmiştir.

Üyelerimizi ilgilendiren hususlardan özetle;

1. 2021/3 sayılı Genelge'nin 2. Maddesinde Onaylı uygulama projesi bulunan ve proje revizyonu yapılacak olan kıyı tesisleri için;

Proje revizyonu talepleri doğrultusunda Kabul Edilmiş Kuruluşlarca hazırlanan revize uygulama AYGM tarafından yapılan inceleme sonucunda uygun bulunan proje revizyonlarında Kıyı Yapıları Planlama ve Tasarım Teknik Esasları uyarınca, onaylı proje revizyonlarında yer alan; gemi yanaştırılacak yapıların statik hesaplan yapılırken, yapının maksimum dayanımı hesaplanarak yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum Deplasman Tonajı ile yanaşma yapılacak yer uzunluğu ve su derinliği hususları tespit edilerek AYGM tarafından, TKYGM'ne bildirileceği belirtilerek, Genelge kapsamında onaya sunulan projede öngörülen tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışmasının gerçekleştirilmemesi halinde Genelge kapsamında istenilen a ve b fıkralarındaki bilgiler geçersiz sayılacağı,

Yapının güvenle hizmet verebileceği maksimum gemi tonajı belirlenirken hesaplamalarda öngörülen batimetri değerinin deniz dibi taraması için anlamına gelmeyeceği,

2. 2021/3 sayılı Genelge'nin 3. Maddesinde Onaylı Uygulama Projesi Bulunmayan Mevcut Kıyı Tesisleri için, AYGM'ye sunulmak üzere değerlendirme klas kuruluşu raporu ile birlikte 01.06.2022 tarihine kadar Bölge Müdürlüklerine başvuru yapmayan kuruluşların kıyı tesisi işletme izinlerinin yeniden değerlendirileceği,

Ön izin/kullanma izni bulunan ancak ÇED Raporu ve/veya uygulama imar planı bulunmayan kıyı tesislerinde, mevcut gemi trafiği ve tesiste yürütülmekte olan tahmil-tahliye işlemlerinin aksamamasını teminen hazırlanan değerlendirme/klas kuruluş raporunun AYGM tarafından inceleneceği belirtilerek bu durumun vaziyet planı onayı veya uygulama projesi onayı anlamına gelmeyeceği,

3. Kıyı tesislerinin 01.06.2022 tarihine kadar değerlendirme/klas kuruluşu raporu ve proje revizyonları ile ilgili müracaatların AYGM tarafından dikkate alınacağı,

4. Tevsi, güçlendirme ve/veya tarama çalışmasını gerektiren tesislerin işlemleri 31.12.2023 tarihinden önce sonuçlandırılacağı,

şeklinde düzenlenmiştir.

Yukarıdaki maddelere ek olarak Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in kapsamı dışında kalan; imalata yönelik gemi inşa ve bakım onarım hizmeti gören kıyı tesislerine yönelik AYGM tarafından yapılacak uygulama projesi onayı işlem ücretleri güncellenmiştir.

Söz konusu Genelge yazımız ekinde sunulmakta olup ayrıca Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) "Mevzuat, Genel Duyurular, Kıyı Yapıları" bölümlerinde yayınlanmakta ve e-posta ile gönderilmektedir.

Bilgilerinizi arz / rica ederim.

569_1591_2021_3_say_l_k_y_tesislerine_i_letme_izni_verilmesi_hakk_ndaki_genelge.pdf