BAGİS Cihaz Tespiti Hk.

Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü (BSGM) tarafından Odamıza gönderilen 20.04.2023 tarih ve 9652638 sayılı ekte sunulan yazıda,

Genel Müdürlüğün  ilgi  talimatı  ile  mavi  yüzgeçli  orkinos  avcılığı  yapacak  gemilerin, BAGİS cihazının kurulu, çalışır ve Bakanlık gerekliliklerini karşıladığını gösterir "Balıkçı Gemilerini İzleme Sistemi (BAGİS) Cihazı Tespit Tutanağı” için; müracaatta bulunulacak gemi adına başvuru tarihine kadar düzenlenmemiş ise, gemi sahip/donatanının 25 Nisan 2023 tarihine kadar Bakanlık İl Müdürlüğüne müracaatları esnasında İl/İlçe Müdürlüğü personelince, başvuruda bulunan geminin sistem üzerinde sinyal verip vermediği BAGİS üzerinden kontrol edilir hükümleri çerçevesinde yapılacağı,

Uygulamada herhangi bir aksaklığa ve gecikmeye mahal vermemek için başvuru yapan balıkçı gemilerinin BAGİS cihaz tespiti, balıkçı gemisi sahibi/donatanından BAGİS cihaz sinyalinin çalışır vaziyette olacağına dair taahhütname alınması şartı ile 08 Mayıs 2023 tarihine kadar yapılıp ve bu balıkçı gemilerine ilgi talimatta belirtilen başvuru tarih aralığında özel avcılık izin belgesi düzenleneceği ve yukarıda belirtilen tarihe kadar BAGİS cihazlarının kurulu, çalışır ve Bakanlık gerekliliklerini karşıladığını gösterir şekilde hazır olduğu İl Müdürlüğü personelince tespit edilmeyen balıkçı gemilerinin özel avcılık izin belgeleri iptal edilip ve Bakanlığa ivedi olarak bilgi verileceği bildirilmektedir.

Söz konusu duyuruya Odamızın web sayfasından (www.denizticaretodasi.org.tr) “Genel/Teknik ve Mevzuat” duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

323_1191_bagis_cihaz_tespiti_hk.pdf