• Anasayfa
  • |
  • BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK HK.

BALIKÇI BARINAKLARI YÖNETMELIĞINDE DEĞIŞIKLIK HK.

Sayın Üyemiz; 05.06.2002 Tarihli ve 24776(Asıl) Sayılı Resmi Gazete’de Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde  değişiklik yapılmasına dair yönetmelik yayımlanmıştır.   Yönetmelikte;   1. 13/12/1996 tarihli ve 22846 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürülüğe giren “Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 5’inci maddesinin (a) ve (c) bentlerindeki değişiklik  yapıldığı, 2. Aynı Yönetmeliğin  6,11,17. maddelerindeki değişiklik ve 21’nci maddesinin başlığı değiştirilerek, fıkralar eklendiği, 3. Balıkçı Barınakları Yönetmeliği’nin Ek-1’inde yer alan Balıkçı Barınağı Kira Tesbitine İlişkin Esasların (B)bendinin (I-c) alt bendi ve (C) bendinde değişiklik yapıldığı belirtilmektedir.   Yönetmelik ile ilgili değişiklikler Ek’lerdedir. Bilgilerinize rica ederiz.   Saygılarımızla, İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter Yardımcısı EK Ek-1: 05.06.2002 Tarihli 24776(ASIL) Sayılı Resmi Gazete (sayfa:2)    05.05.2002 TARİH 24776 (ASIL) SAYILI RESMİ GAZETE   Yönetmelikler Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Tarım ve Köyişleri Bakanlığından:     MADDE 1- 13/12/1996 tarihli ve 22846 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Balıkçı Barınakları Yönetmeliğinin 5 inci maddesinin (a) ve (c) bentleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    "a) Balıkçı barınağının barınma alanının, deniz tesirlerine karşı korunmuş olması, barınak içine yönelik kanalizasyon ve atık su akıntısı ile çamur birikintisi bulunmaması, yakın yerleşim merkezi ile karayolu bağlantısının olması ve barınağın barınma alanı büyüklüğüne bağlı olarak yeterli büyüklükte kara alanına sahip bulunması şarttır."    "c) Balıkçı barınaklarında yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen özelliklere ilave olarak, balıkçıların zaruri ihtiyaçlarını giderebilecekleri yerleri içeren idare binası, ürünün aktarımı süresince ön soğutma istasyonu olarak kullanılabilecek depo, av kapasitesinin en az %10'unun satışını yapabilecek kapasiteye sahip balıkhane veya balık satış yeri, ağ tamir yeri ve kapalı depo, balıkçı gemilerinin ihtiyacını karşılayacak akaryakıt pompası, ilk yardım imkanı ve yangın söndürme sistemi bulunmalıdır."    MADDE 2- Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    "Madde 6- Balıkçı barınaklarının yapımına ilişkin talepler Bakanlığa bildirilir. Bu talepler; yörenin su ürünleri potansiyeli ve üretimi, balıkçı ve balıkçı gemisi sayısı, diğer barınaklara ve kültür balıkçılığı üretim alanlarına olan uzaklığı, yapılabilir teknik özellikleri, dolgu alan arkasında yer alan kullanım alanı uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir.    Bakanlık uygun görülenleri Fizibilite Raporu ile birlikte Ulaştırma Bakanlığına intikal ettirir. Fizibilite çalışmalarında balıkçı barınağının üretime, değerlendirmeye, pazarlamaya ve ekonomiye yapacağı katkılar incelenir, hesaplanır ve belirtilir.    Ulaştırma Bakanlığınca hazırlanan etüt, proje, plan ve programlar, Bakanlık, Ulaştırma Bakanlığı, Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca oluşturulan bir komisyon tarafından incelenir. Yapımı uygun görülen balıkçı barınakları proje teklifleri, fizibilite etütleri ve ÇED olumlu belgeleri ile birlikte Ulaştırma Bakanlığı tarafından DPT Müsteşarlığına sunulur. DPT Müsteşarlığınca yapımı onaylanan balıkçı barınağı projelerine yatırım programının tarım sektöründe yer verilir ve inşaatları, yıllık yatırım programlarında sağlanan ödeneklerle gerçekleştirilir.    Yatırım plan ve programlarında yukarıda belirtilen kuruluşların olumlu görüşleri olmadan değişiklik yapılamaz."    MADDE 3- Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.    "Madde 11- Barınma ücreti; balıkçı barınağının kiralanmasını müteakip, İl Müdürlüğü ve barınak işletmecisi tarafından barınağın sınıfı, barınaktan yararlanan gemilerin büyüklüğü, motor güc