• Anasayfa
  • |
  • Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 07.01.2022 tarih ve 31712 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmış olup, Ek’te sunulmaktadır.

Söz konusu Yönetmelik Değişikliğinde özetle;

1-Bahse konu Yönetmeliğin “Eğlence Yerlerine İlişkin” esasları düzenleyen 24. Maddesi’nin birinci fıkrasının mülga (a) bendi ile aynı fıkranın (d) ve (e) bentleri;

(a) Çok hassas kullanım alanlarındaki açık ve yarı açık eğlence yerlerinde canlı müzik yayını yapılması yasaklanmıştır. Bu alanlarda, açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kurulmasına izin verilmeyecektir. Bu alanlardaki mevcut açık ve yarı açık eğlence yerleri kapalı hale getirilecektir.

(d) Hassas kullanımların bulunduğu alanlarda faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinde, 24:00-07:00 saatleri arasında canlı müzik yayını yapılması yasaklanmıştır. Diğer saatlerde ise (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri sağlayacak şekilde faaliyetler sürdürülecektir.

(e) Hassas kullanımların bulunduğu yerlerde faaliyet gösteren açık ve yarı açık eğlence yerlerinin, yapılan denetimlerde (b) ve/veya (c) ve/veya (ç) bentlerinde belirtilen sınır değerleri bir yıl içinde üç defa sağlamadığının tespiti halinde, fiziki olarak tamamen kapalı hale getirilecektir.

şeklinde değiştirilmiştir.

2-Bahse konu Yönetmeliğin “Gürültüye hassas kullanımlar için gürültü kontrolü” esaslarını düzenleyen birinci fıkrasının (ı) bendi;

ı) Çok hassas kullanımları etkileyebilecek şekilde yakınında, bitişiğinde, altında veya üstündeki alanlarda konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi yasaktır. Hassas ve az hassas kullanımların bulunduğu alanlarda ise konser, gösteri, miting, tören, festival ve benzeri açık hava faaliyetlerinin 24:00-07:00 saatleri arasında yapılması yasaktır. Bu maddede belirtilen açık hava faaliyetlerine, çevresel gürültüye maruz kalan kişilerin ve yaşanan şikâyetlerin yoğunluğu göz önünde bulundurularak, İl Mahalli Çevre Kurul Kararı ile alan ve saat sınırlaması getirilebilir.

şeklinde değiştirilmiştir.

3-Bahse konu Yönetmelikte “Açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kapalı hale getirilmesine yönelik süreye” ilişkin olarak;

GEÇİCİ MADDE 4 – (1) 24’üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen mevcut açık ve yarı açık eğlence yerlerinin kapalı hale getirilmesi ile ilgili esaslar bu Yönetmeliğin yürürlüğe girmesinden itibaren 1 yıl içerisinde yerine getirilir.”

şeklinde Geçici Madde ilave edilmiştir.

“Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Mevzuat/Turizm bölümlerinde yayınlanmakta olup, ayrıca e-posta ekinde gönderilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

26_110__evresel_g_r_lt_n_n_de_erlendirilmesi_ve_y_netimi_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf