• Anasayfa
  • |
  • Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları

Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararları

"Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşulları İlke Kararı (No:113)" Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 20 Temmuz 2022 tarih ve 31898 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Söz Konusu Karar ile 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu ve 19.07.2012 tarih ve 28358 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelik" çerçevesinde, kesin korunacak hassas alanlar, nitelikli doğal koruma alanları ve  sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanları olarak tescil edilen doğal sit alanları için koruma ve kullanma koşulları belirlenmiş olup, 16.10.2019 tarihli ve 109 sayılı "Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşulları İlke Kararı" yürürlükten kaldırılmıştır.

Bahse konu kararda Deniz Turizmi ve Deniz Kaynaklarını ilgilendiren hususlardan özetle;

1- Kesin Korunacak Hassas Alanlarda;

Dalyan ve lagün ekosistemlerinde doğal dengenin devamlılığının sağlanması amacıyla ilgili kamu kurumu görüşleri doğrultusunda ve herhangi bir yapı yapılmamak şartıyla alanın özelliğinden kaynaklanan geleneksel avcılık yöntemleriyle yapılan balıkçılık faaliyetlerine ve faaliyetlerin sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla mevcutların rehabilitasyonuna, bakımına ve onarımına izin verilmektedir.

2- Nitelikli Doğal Koruma Alanlarında;

Kesin Korunacak Hassas Alanlarda izin verilen faaliyetlere ilaveten;

- İmar ve kıyı mevzuatı çerçevesinde, imar planı yapılmasına gerek duyulmayan denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla, sabit olmayan duş, gölgelik, soyunma kabini, büfe, tuvalet, su sporları için kullanılan malzemelerin depolanabileceği sökülür takılır nitelikte yapılar ve rekreatif amaçlı iskele yapılmasına izin verilmektedir.

- Geleneksel balıkçılık faaliyetleri ile sulama amaçlı göletlerde olmak ve üretim kapasitesi 25/11/2014 tarihli ve 29186 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği"nin EK-2 listesi ile belirlenen alt sınırı aşmamak kaydıyla kültür balıkçılığı yapılabilmesine izin verilmektedir.

- Bu alanlarda ayrıca faaliyetin niteliğine göre geçiş dönemi koruma esasları ve kullarıma şartlan veya koruma amaçlı imar planları doğrultusunda;

Yöre halkının ihtiyaçlarıyla sınırlı kalmak ve toplam yapılaşması kara alanının %2'sini geçmemek kaydıyla balıkçı barınağı, yüzer sistem kullanılan iskele, alanın korunmasına katkı sağlayacak arıtma tesisleri yapılmasına izin verilmektedir.

3- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanlarında;

Barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak, faaliyetin niteliğine göre geçiş dönemi koruma esasları ve kullanma şartları veya koruma amaçlı imar planları ile doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, kıyı yapılarına, entegre tarım ve hayvancılık faaliyetlerine, atık aktarma merkezleri, turizm ve yerleşimlere izin verilmektedir.

Bölgenin ayırt edici özelliklerinden kaynaklı sınırlamalar ile diğer kurum görüşlerindeki kısıtlamalar saklı kalmak kaydıyla, mer'i mekansal plan kapsamında, tarım ve hayvancılık amaçlı yapılara izin verileceği belirtilmektedir.

Söz konusu Kararın tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr)  Duyurular/Mevzuat ve Turizm bölümlerinde yayınlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

530_2481_do_al_sit_alanlar_koruma_ve_kullanma_ko_ullar_ilke_kararlar_.pdf