• Anasayfa
  • |
  • Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)

Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)

Sayın Üyemiz,  

Hazine ve Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı)’nca; 27 Ocak 2022 tarih ve 31732 sayılı Resmî Gazete ‘de yayımlanan “Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 319)”nde 22/12/2021 tarihli ve 7349 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yapılan değişikliklere ilişkin usul ve esaslar düzenlenmiştir.

Bu Tebliğ’de;

Yasal düzenleme

MADDE 2 – (1) 7349 sayılı Kanunun 2 nci maddesi ile 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasına aşağıdaki bent eklenmiştir. “18. Hizmet erbabının, ödemenin yapıldığı ayda geçerli olan asgari ücretin aylık brüt tutarından işçi sosyal güvenlik kurumu primi ve işsizlik sigorta primi düşüldükten sonra kalan tutarına isabet eden ücretleri (Şu kadar ki, istisnayı aşan ücret gelirinin vergilendirilmesinde verginin hesaplanacağı gelir dilim tutarları ve oranları, istisna kapsamındaki tutarlar da dikkate alınarak belirlenir. Ödenecek vergi tutarı, bu suretle bulunan vergi tutarının içinde istisna tutara isabet eden kısım düşülmek suretiyle hesaplanır. İstisna nedeniyle alınmayacak olan vergi ilgili ayda aylık asgari ücret üzerinden hesaplanması gereken vergiyi aşamaz. Birden fazla işverenden ücret alanlarda bu istisna sadece en yüksek olan ücrete uygulanır.).”

Teşvik ve istisna kapsamındaki ücret ödemeleri

MADDE 8 – (1) “16/12/1999 tarihli ve 4490 sayılı Türk Uluslararası Gemi Sicili Kanunu ile 491 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12 nci maddesine göre, Türk Uluslararası Gemi Sicilinde kayıtlı gemilerde ve yatlarda çalışan personele ödenen ücretler gelir vergisinden istisna edilmiştir. Bu Kanun kapsamında çalışan ve şartları taşıyan hizmet erbabına yapılan ücret ödemeleri üzerinden gelir vergisi kesintisi yapılmamaktadır. Dolayısıyla, istisna kapsamındaki bu ücretlere 193 sayılı Kanunun 23 üncü maddesinin birinci fıkrasının (18) numaralı bendi uyarınca ayrıca istisna uygulanması söz konusu değildir.” şeklindedir.

Konu Tebliğ’e Odamızın web sayfasında, www.denizticaretodasi.org.tr adresinden Genel/Teknik/Mevzuat Duyuruları bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

82_290_gelir_vergisi_genel_tebli_i_seri_no_319_290_82.pdf