• Anasayfa
  • |
  • Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge

Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Denizcilik Genel Müdürlüğü'nden alınan ve ekte sunulan 15.11.2023 tarihli ve 1537225 sayılı yazıda, 31.10.2012  tarihli  ve  28453  sayılı  Resmi  Gazete'de yayımlanan Limanlar Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin birinci fıkrasının (j) bendi "Liman idari sahasında demirleyen gemiler, İdare tarafından belirlenen usul ve esaslar kapsamında demirleme ücreti öder." hükmünün amir olduğu ifade edilmektedir.

Yazıda devamla; bu  doğrultuda Türkiye'nin  deniz yetki alanlarında demirleyen gemilerden alınacak demirleme ücretlerinin tespiti ile bu ücretlerin tahsili, denetimi ve takibine ilişkin hususlarda değişiklik yapılarak 2003 tarihli tarifede yer alan demirlemeye yönelik hükümler ile bu tarifede demirlemeye yönelik yapılan tüm atıfların yerine hazırlanan ve 15.11.2023 tarihli ve E.1056025 sayılı  Bakanlık Makam  Olur'u ile 01.01.2024  tarihinde  yürürlüğe  girecek olan  "Gemilerin Demirleme Ücretleri Hakkında Yönerge"nin yazıları ekinde yer aldığı ifade edilerek konunun  Üyelerimize duyurulması istenmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

771_2682_2682_eimza.pdf