• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 03.01.2023 tarih ve 32062 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmıştır.

Yönetmeliğin 2 nci ve 3 üncü maddeleri 1/2/2023 tarihinde, 7 nci ve 9 uncu maddeleri, 15 inci maddesi ile EK 82'de yer alan tabloya eklenen 57 numaralı satır yayımı tarihinden 60 gün sonra ve diğer maddeleri ise yayımı tarihinde yürürlüğe girecektir.

Gümrük Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler özetle ;

  1. 7/10/2009tarih ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin istisnai kıymetle beyan başlıklı 53 üncü maddesine beşinci fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(6) Gümrük beyannamesinin tescil tarihi itibarıyla mevcut bilgi ve belgelere istinaden beyanda bulunulan ancak tutarı kesin olarak belirlenemeyen depolama, tahmil-tahliye, liman giderleri gibi ithalatta katma değer vergisi matrah unsurları için, en geç söz konusu matrah unsurunun muhasebe kayıtlarına intikal ettirildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar beyanda bulunulur ve vergileri de aynı süre içinde ödenir."

  1. Yönetmeliğin gümrük beyannamesi başlıklı 112 ncimaddesinin dördüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(4) İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesinin kağıt ortamında basımına, ibrazına, yükümlüye verilmesine ve saklanmasına ilişkin olarak ek-14'te yer alan hususlar uygulanmaz. İhracat ve antrepo rejimlerine ilişkin gümrük beyannamesi beyan sahibi tarafından elektronik imza ile imzalanır. Bu beyannameye ilişkin gümrük idaresince gerçekleştirilen tüm işlemler elektronik imza ile yapılır. Bu şekilde işlem yapılan beyanname beyan sahibi ile elektronik ortamda paylaşılır ve gümrük idaresi tarafından elektronik ortamda saklanır."

  1. Aynı Yönetmeliğin izin başlıklı 513 üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(10) Ekonomik yönden ihtiyaç olması halinde, ön izinle açılacak geçici depolama yerlerinde geçici depolama yeri açma talebinde bulunan kişinin liman işleticisi olması, geçici depolama yeri için 10.000.000 TL tutarında teminat verilmesi, geçici depolama yerinin mutat yolların izlenmesi kaydıyla liman işleticisinin gümrük işlemlerinin gerçekleştirildiği ve limanın bağlı bulunduğu gümrük müdürlüğüne en fazla 20 km mesafede olması şartlarıyla, yedinci fıkrada belirtilen kapalı alan şartı aranmaksızın geçici depolama yeri açılmasına izin verilebilir."

  1. Yönetmeliğin Geçici depolama yeri işleticilerinin gümrüğe karşı sorumlulukları başlıklı 515 inci maddesinin birinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(1) Eşyanın geçici depolama yerine giriş ve çıkışına ilişkin kayıtlar, asgari olarak;

a) Eşyanın girişindeki beyan veya belge numarası ve tarihini,

b) Giriş tarihini,

c) Girişteki eşya miktarını,

ç) Eşyanın çıkışındaki beyan veya belge numarası ve tarihini,

d) Çıkış tarihini,

e) Çıkıştaki eşya miktarını,

f) Eşyanın geçici çıkarılması halinde buna ilişkin bilgileri,

g) Eşyanın elleçlemeyetabi tutulması halinde buna ilişkin bilgileri,

içerecek şekilde, geçici depolama yeri işleticilerince eşyanın girişine ve çıkışına eş zamanlı olarak bilgisayar ortamında tutulur. Bu kayıtlar her zaman gümrüğün denetlemesine hazır halde bulundurulur."

  1. Yönetmeliğin yatırım izni başlıklı 518 inci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"(2) Yatırım izni yalnızca kamu kuruluşları ve belediyeler ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kurulmuş, asgari iki yıldır faaliyette bulunan, 15/6/2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın EK-1'inde yer alan Yatırım Teşvik Uygulamalarında Bölgeler başlıklı tablosunda sayılan ve ödenmiş sermayesi;

a) 1. ve 2. Bölge kapsamındaki iller için 10.000.000 TL,

b) 3. ve 4. Bölge kapsamındaki iller için 5.000.000 TL,

c) 5. ve 6. Bölge kapsamındaki iller için 3.000.000 TL,

olan anonim ve limited şirketlere verilebilir. Asgari iki yıldır faaliyette bulunma ve ödenmiş sermaye miktarının tespitinde, anonim ve limited şirketlerde unvan değişikliği veya şirket birleşmeleri göz önünde bulundurulur."

Şeklindedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

12_28_g_mr_k_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf