• Anasayfa
  • |
  • Karasularımızda Scrubber ve Yakıt Kullanımı Hk.

Karasularımızda Scrubber ve Yakıt Kullanımı Hk.

İlgi:(a) Odamız 13.01.2020 tarihli ve 144 sayılı yazısı.

       (b) Odamız 21.01.2020 tarihli ve 220 sayılı yazısı.

       (c) Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün 31.01.2020 tarihli ve

            160.99-E.7652 sayılı yazısı, 

  

Sayın Üyemiz,

Karasularımıza ve limanlarımıza gelen gemiler ile Türk Boğazları'ndan transit geçiş yapan gemilerin kullanacağı yakıt türleri, Egzoz Temizleme Sistemi (Scrubber) bulunan gemilerin egzoz gazı yıkama sularının tahliyesinin mümkün olup olmadığı, izin verilen scrubber tipleri, scrubber cihazlarından oluşan atıkların/çamurların hangi atık kabul tesislerine verileceği, bu kapsamda yapılacak uygulamalar ve denetimler konusunda ilgi (a) ve (b) yazımız ile talep edilen bilgiler Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü'nün ilgi (c) yazısı ile Odamıza gönderilmiştir.

İlgi (c) yazı ile;

 MARPOL 73/78 Sözleşmesi EK-VI kapsamında, 01.01.2020 tarihinden itibaren tüm dünyada gemilerde kullanılan yakıttaki kükürt içeriğinin %0,5 ile sınırlandırılmış olduğu, boğazlarımızdan transit geçenler dahil olmak üzere seyir yapan tüm gemilerin %0,5'lik kükürt uygulamasına tabi olduğu, ülkemizde "Bazı Akaryakıt Türlerindeki Kükürt Oranının Azaltılmasına İlişkin Yönetmeliğin" Md.7'sinde, İç sularımızda ve Liman Başkanlıklarının yetkili olduğu idari sahalarda, 2 saatten fazla süre ile bağlı veya demirli halde bulunan gemilerin kükürt miktarı kütlece %0,1'i aşan denizcilik yakıtlarının kullanımının yasaklandığı,

Bahse konu kükürt limitlerine uymak amacıyla arzu eden gemilerin uygun yakıt kullanmak yerine, scrubberların eşdeğer uygulama olarak kabul edileceği ve ülkemizde scrubber yıkama sularının denize deşarjı ve scrubber tiplerine ilişkin halihazırda herhangi bir sınırlama veya yasak getirilmediği,

Bununla beraber, egzoz yıkama suyunun ıslahı sırasında oluşan ve tankta toplanan atıkların/çamurların, IMO'nun MEPC 259(68) sayılı kararı çerçevesinde denize atılması ve gemide yakılması yasak olup, bahse konu bu atıkların uygun kara tesislerine makbuz karşılığı verilerek Egzoz Gazı Temizleme Sistemi (EGC) Kayıt Defteri'ne kayıtlarının yapılması gerektiği,

Söz konusu kurallara yönelik denetimlerin, liman devleti denetim uzmanları tarafından yapıldığı, özellikle geminin; yakıt teslim belgeleri, gemideki mevcut yakıt numunelerinin kontrolü, yakıt numunesi alınarak analiz edilmesi, yakıt değişim prosedürleri, yakıt tüketim hesabı, sülfür kayıt defteri, yağ kayıt defteri, EGC kayıt defteri, gemi jurnalleri ve ilgili kayıtların kontrolü, ilgili gemi sertifikalarının ve scrubber ile ilgili el kitaplarının kontrolü, el kitabı talimatlarına uygunluk kontrolleri, sistemlerin işlerliği ve verilerin kontrolü ve benzeri kontrollerin yapılmakta olduğu, ülkemizde de benzer şekilde denetimlerin yapıldığı belirtilmektedir.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen ilgi (c) yazı bilgi edinilmesi maksadıyla Ek'te sunulmuştur.  

Bilgilerinizi arz ve rica ederim.                                                                                                                                                                                                                            

Saygılarımla,                           

İsmet SALİHOĞLU                      

Genel Sekreter                          

115_353_karasular_m_zda_scrubber_ve_yak_t_kullan_m_hk_2_102627.pdf