• Anasayfa
  • |
  • Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hk. Genelge

          Sayın Üyemiz,

          İlgi: Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün 28.05.2018 tarih ve E.42567 sayılı yazısı.

          İlgi yazı ile;

         - Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik kapsamında kıyı tesislerine işletme izni düzenlendiği, söz konu tesislere verilen izinlerde tesisin mukavemetinin tespit edilmesi ve kıyı tesisine yanaşabilecek gemilerin tonajlarının belirlenmesi aşamasında esas alınan uygulama projelerinin kimi tesislerde bulunmadığı veya uygulama projeleri bulunan tesisler için belirlenen mukavemet kriterinin yeterli olmadığının tespit edildiği,

         - Projesi bulunan tesislerin projelerinin güncellenmesi, projesi bulunmayanların ise prosedüre uygun hale getirilmesi ve bu tesislerinin mukavemetinin ölçülmesi ile belirtilen hususlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacına yönelik olarak hazırlanan 2018/6 No.lu "Kıyı Tesislerine İşletme İzni Verilmesi Kapsamında Mevcut Kıyı Tesislerinin Proje Revizyonları ile Vaziyet Planı Onayları Hakkında Genelge" nin Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi olan "didgm.gov.tr" adresinde "Güncel Haber" sekmesi altında yayımlandığı,

          - Liman Başkanlıklarınca, sorumluluk sahalarında faaliyet gösteren kıyı tesislerine gemi yanaştırma işlemlerinin bahsi geçen Genelge kapsamında yürütülmesi gerektiği, bu noktada, 08.04.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan "Limanlar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" kapsamında hükme bağlanan 7. Madde'nin "ğ" bendinin (mevcut Yönetmeliğin 20.maddesi 1.fıkrası "ğ" bendinin) uygulanmasına yönelik Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Deniz ve İçsular Düzenleme Genel Müdürlüğü'nün Liman Başkanlıklarına hitaplı 18.04.2017 tarihli yazısının biten geçerlilik süresinin 1 yıl daha uzatıldığı, bu süre zarfında %10 genel boy kriterini sağlamayan gemilerin ilgili Liman Başkanlıklarının belirleyeceği ilave tedbirler doğrultusunda Liman Başkanlığınca verilecek yazılı izinle kıyı tesisine yanaştırılacakları,

hususları bildirilmektedir.

            Bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz.                                                            

                                                                                                                          Saygılarımızla

 EK: İlgi Yazı Örneği (2 Sayfa)                                                                                                       

                                                                                                                          Murat TUNCER

                                                                                                                           Genel Sekreter

DAĞITIM                                                                                                          

GEREĞİ                                                                                  BİLGİ

- Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında)                                       - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri                  

- Türk Armatörler Birliği                                                         - İMEAK DTO Şube YK Başkanları

- S.S. Gemi Armatörleri Mot. Taş. Koop.                                - TAİS  

- Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği                            - Türk Uzakyol Gemi Kaptanları Derneği

- GİSBİR                                                                                  - Türk Kılavuz Kaptanlar Derneği

- GESAD                                                                                   - WISTA Türkiye Derneği

- KOSTBİR                                                                                - 03, 04, 05, 06, 07, 08, 33, 38, 45, 46, 47, 48 MK Üyeleri

- Yalova Altınova Tersane Gir. San. ve Tic. A.Ş.                        - Gemi Sahibi Firmalar

- UND                                                                                      - Acenteler

- TÜRKLİM                                                                                                    

- İMEAK DTO Şubeleri ve Temsilcilikleri                                                                                                             

- ZEYPORT                                                                                                       

- SULİM

- KOSDER                                                                                                                         

- ROFED

- KOGAD                                       

328_2248_EK(328).pdf