LIMAN/İSKELE BILGILERI

İLGİ: T.C. Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’nün 15.11.2005 tarih ve 3536 sayılı yazısı. Sayın Üyemiz, İlgi yazı ile; Kabotaj hattında denizyolu ile yapılan yük ve yolcu taşımacılığının geliştirilmesi, özellikle karayolu vasıtasıyla gerçekleştirilen trafiğin denizlere kaydırılmasında, liman ve iskelelerin önemli bir yer tuttuğu, mevcut liman ve iskelelerin, yıllık gemi kabul, yolcu, yük elleçleme ve depolama kapasiteleri, iskele ve rıhtım derinlikleri ile boylarına ilişkin verilerin, mevcut tesislerin geliştirilmelerinin yanında, ihtiyaç duyulacak yeni tesislerin planlanmasında da belirleyici olduğu, Bu itibarla, Liman Başkanlıklarının yetki alanında bulunan liman ve iskelelere ait bilgilerin, Denizcilik Müsteşarlığınca hazırlanan Liman/İskele Bilgi Formlarına her bir tesis için, Liman İşletici Kuruluşları tarafından işlenmesinin sağlanarak, “Türkiye Limanları ve İskeleleri Bilgileri” başlığı altında Denizcilik Müsteşarlığı web sayfasında (http//www.denizcilik.gov.tr) sektörün ve ilgili kurum ve kuruluşların hizmetine sunulduğu, Denizcilik Müsteşarlığı web sayfasında yer alan, liman ve iskelelere ait bilgilerin incelenerek, ilave görüş ve önerilerinizin Denizcilik Müsteşarlığı Deniz Ticareti Genel Müdürlüğü’ne bildirilmesi hususunda bilgi ve gereğini arz ve rica ederiz. Saygılarımızla İsmail ASASOĞLU Genel Sekreter V. DAĞITIM BİLGİ - Tüm Üyelerimiz (WEB Sayfasında) - Yönetim Kurulu Bşk. ve Üyeleri - Türk Armatörler Birliği - Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri - MARLİM - Meslek Komiteleri Başkanları - 7197 No.lu Meslek Komitesi Bşk. ve Üyeleri - İMEAK DTO Şubeleri - Liman Tesisleri