• Anasayfa
  • |
  • Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi

Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi

"Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesine" ilişkin duyuru Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesinde (https://mpgm.csb.gov.tr/rekreatif-amacli-iskele-genelgesi-yururluge-girdi-duyuru-415052) 09.04.2021 tarihinde yayımlanmış olup, 2021/15 Sayılı "Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi" Ek'te sunulmaktadır.

Söz konusu duyuru ve Genelge'de özetle;

3621 sayılı Kıyı Kanununda yapılan düzenlemede; rekreatif amaçlı iskelelere dair usul ve esasların 2634 sayılı Turizm Teşvik Kanunu kapsamındaki alanlarda Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile müştereken, diğer alanlarda ise Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenmesi gerektiğinin hüküm altına alındığı, bu doğrultuda Kültür ve Turizm Bakanlığı ile müştereken hazırlanarak 81 İl Valiliğine gönderilen "Rekreatif Amaçlı İskele Genelgesi"nde yer alan temel ilkelerin aşağıdaki şekilde belirlendiği;

-Rekreatif amaçlı iskelelerin, kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da kıyının kumluk veya çakıllık olmasına rağmen niteliği gereği  su alanından rekreatif amaçla başka türlü yararlanmanın mümkün olmadığı (deniz tabanının kayalık, balçık vb. olması ve denize girilememesi gibi zorunluluk halleri) alanlarda yapılacağı,

-Takılıp sökülebilir/dolgu niteliğinde olmayan malzemeden yapılacağı,

-Yalnızca denize girme, güneşlenme ve amatör su sporları gibi faaliyetleri gerçekleştirmek amacıyla kullanılabilineceği ve  hiçbir suretle deniz taşıtı yanaştırılamayacağı ve bağlanamayacağı,

-Kapalı alan oluşturulamayacağı, kıyının kamuya açık kullanımı engellenemeyeceği ve ticari faaliyet amacıyla kullanılamayacağı,

-Genişliği üç metreyi, kıyı çizgisinden itibaren toplam alanı 100m² yi aşamayacağı, ancak,  2.20m.lik deniz derinliğine ulaşılmaması durumunda, bu derinliği aşmamak koşuluyla toplam alanı en çok %20 oranında artırılacağı, (en çok 120m2).

-Kıyının kayalık karakter gösterdiği ya da suyun tedrici değil de ani derinleştiği durumlarda; iskelenin genişliği kıyı çizgisine dik olarak da yapılacağı,

-Aralarında kuş uçuşu en az 150 metre mesafe bulunmak koşuluyla yapılacağı,

-Rekreatif amaçlı iskele teklif başvurusunun Genelgede belirtilen bilgi ve belgelerle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne yapılacağı, yer seçimi ve diğer hususların İl'de kurulan Komisyon marifetiyle değerlendirileceği,

Genelge yürürlük tarihi itibari ile;

a- Mevcut imar planı veya protokole göre irtifak hakkı, kullanma izin sözleşmesi veya kiralaması yapılmış iskelelerden,  kalan izin süresi; 31/12/2030 tarihinden önce sona erenlerin izin süresi sonuna kadar, 31/12/2030 tarihinden sonra olanların ise en çok 31/12/2030 tarihine kadar kullanılacağı,

b- Yapı kayıt belgesi bulunan iskelelerden, Genelgede belirtilen kurallara uygun olduğu komisyonca tespit edilenlerin; 3 ay içinde gerekli izinleri tamamlar ise en çok 31/12/2030'a kadar izin verileceği,  

c- İmar planı onaylanmış, ön izinden kullanım iznine geçiş aşamasında olan iskelelerden Genelgede belirtilen kurallara uygun olanların en çok 31/12/2030'a kadar izin verileceği,

d- Onaylı imar planı bulunmamakla birlikte ön izin sözleşmesi devam eden veya imar planı bulunsa bile ön izin/kullanım izni/irtifak hakkı sözleşmesi veya kira sözleşmesi bulunmayan iskelelerin; Genelgede belirtilen kurallar kapsamında değerlendirileceği, var ise imar planları veya protokolün iptal edileceği,

e- Ruhsatsız,  ruhsat ve eklerine aykırı yapılmış, yapım amacına aykırı kullanılanlar hakkında   3621   sayılı   Kıyı   Kanunu   gereğince  yıkım   işlemlerinin uygulanacağı,

Genelgenin yürürlüğe girdiği tarih itibariyle 10/7/2007 gün ve 5028 sayılı (2007/7) "Ahşap İskeleler" konulu Genelge ile 19/1/2011 gün ve 504 sayılı (2011/1) "Ahşap İskeleler, Kum Tutucu Kıyı Yapıları" konulu Genelgenin iptal edildiği ve yürütülmekte olan tüm iş ve işlemler de dâhil, 6/4/2021 tarih ve 724322 sayılı (2021/5) ekli "Rekreatif Amaçlı İskeleler" konulu Genelgede belirtilen hususlara uyulması gerektiği bildirilmektedir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

396_1186_rekreatif_ama_l_iskele_genelgesi.pdf