• Anasayfa
  • |
  • Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi

Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi

Sayın Üyemiz,

"Tabiat Varlıkları, Doğal Sit Alanları ve Özel Çevre Koruma Bölgelerinde Kalan Yapı Yasaklı Taşınmazların Hazine Taşınmazları ile Değiştirilmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" 29.04.2022 tarih ve 31824 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

Bahse konu Yönetmelik değişikliğinde özetle;

1-Trampa edilebilecek taşınmazlara ilişkin olarak;

1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin yapı yasağı getirilen tabiat varlıkları, doğal sit alanları ile özel çevre koruma bölgelerinde Mekânsal Planlar ile kesin yapı yasağı getirilen Hassas Zon sınırları içerisinde kalan, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü  tarafından her yıl belirlenecek trampa programlarına alınan gerçek ve özel hukuk tüzel kişilere ait taşınmazlar, Hazine taşınmazları ile trampa edilebileceği,

2- Trampaya konu taşınmazların belirlenmesine ilişkin olarak; 

1/1000 ölçekli onanlı koruma amaçlı imar planında kesin yapı yasağı getirilen, tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde Mekânsal Planlar ile kesin yapı yasağı getirilen Hassas Zon sınırları içerisinde kalan alanların, hangilerinin trampa programa alınacağı, gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri tarafından yapılan başvurular göz önünde bulundurularak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından belirleneceği,

-Başvuruların Genel Müdürlük tarafından değerlendirilmesi sonucunda; 4 üncü maddede belirtilen koşulları taşıyan parsel maliklerinin başvuruları liste halinde yılda iki defa Milli Emlak Genel Müdürlüğüne bildirileceği

 -Listede; taşınmazların ili, ilçesi, mahalle veya köyü, pafta, ada ve parsel numaraları ile tabiat varlıkları, doğal sit alanları ve özel çevre koruma bölgelerinde kalan ve uygulama imar planı kararı ile yapı yasağı getirilen kısmının yüzölçümü bilgileri yer alacaktır. Listeye ek olarak taşınmaz bilgi formu, inceleme raporları ve başvuru dilekçelerinin birer örneğinin ekleneceği,

-Taşınmazın trampaya konu edilmeyecek kısmı bağımsız olarak yararlanılmaya elverişli değilse, bu kısım isteklinin başvurusu üzerine, Milli Emlak Genel Müdürlüğünce yerinde yapılacak tespitle belgelendirilerek trampaya konu edilebileceği,

Hususları ile birlikte ayrıca, "Başvurunun şekli ve inceleme", "Değer Takdiri", "İlan ve Başvuru", "İtirazlar" ve "Trampa ve tapuya tescil" işlemlerine ilişkin değişiklikler yer almaktadır.

Söz konu Yönetmelik değişikliğinin tamamı Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular/Turizm/Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

369_1911_tabiat_varl_klar_do_al_sit_alanlar_ve_zel_evre_koruma_b_lgelerinde_kalan_yap_yasakl_ta_nmazlar_hk.pdf