• Anasayfa
  • |
  • Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik

"Tehlikeli Yüklerin Denizyoluyla Taşınması ve Yükleme Emniyeti Hakkında Yönetmelik" 14.11.2021 tarihli ve 31659 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanmış olup, 1 inci, 2 nci, 3 üncü, 4 üncü maddelerinin, 22 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin, 29 uncu ve 30 uncu maddelerinin yayımı tarihinde, diğer hükümlerinin ise 1/4/2022 tarihinde yürürlüğe gireceği belirtilmektedir. 

Söz konusu Yönetmelik;

 a) Türk bayraklı gemilerde ve deniz araçlarında yük olarak taşınan ve kıyı tesislerinde elleçlenen tehlikeli yükleri,

 b) Tehlikeli yükün gemide veya kıyı tesisinde yüklenmesi, istif edilmesi, taşınması, taşıma biriminden ve gemiden boşaltılması, bildirimi, geçici depolanması, kontrol ve denetiminin yapılmasını,

 c) Denizyoluyla taşınan yüklerin gemilerde, kıyı tesislerinde ve yük taşıma birimlerinde yükleme emniyetinin sağlanmasını,

 ç) Yabancı bayraklı olup Türk karasularında seyrederek kıyı tesislerine uğrak yapan gemilerin tehlikeli yüklere ve yükleme emniyetine yönelik faaliyetlerini,

 d) Türk boğazlarından geçecek IMDG Kod Sınıf 1, Sınıf 6.2 ve Sınıf 7 maddeleri taşıyan gemilerin uğraksız geçiş izinlerini,

kapsamakta olup, yük olarak taşınmayan tehlikeli maddeleri kapsamamaktadır.

Bahse konu Yönetmelik ile 3/3/2015 tarihli ve 29284 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Tehlikeli Maddelerin Deniz Yoluyla Taşınması Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

Yönetmeliğin tamamı Odamız Web Sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1188_3056_sirkuler_tehlikeli_yuk_yonetmelik_eimza.pdf