• Anasayfa
  • |
  • Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ

Sayın Üyemiz,

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından, “Veteriner Kontrollerine Tabi Ürün İthalatında Kontrol Belgesi ve İthalat Aşamalarında Sunulması Gereken Belgeler ile Bunlara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ (No: 2021/28)” 20 Kasım 2021 tarih ve 31665 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Söz konusu Tebliğ;

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç, 21/12/2011 tarihli ve 28149 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

(2) Bu Tebliğ, veteriner tıbbi ürünler mevzuatı kapsamındaki ürünler ile üreme ürünleri hariç Ülkeye Girişte Veteriner Kontrollerine Tabi Olan Hayvan ve Ürünlere Dair Yönetmelik kapsamındaki veteriner kontrollerine tabi ürünlerin ithalatında kontrol belgesi ve ithalat aşamalarında sunulması gereken belgeler ile bunlara ilişkin usul ve esasları kapsar.

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, 17/12/2011 tarihli ve 28145 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Ürünlerin Ülkeye Girişinde Veteriner Kontrollerinin Düzenlenmesine Dair Yönetmeliğe dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 7 – (1) 19/2/2012 tarihli ve 28209 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) yürürlükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce çıkış ülkesinde ihraç amacıyla taşıma belgesine bağlanmış veya gümrük mevzuatı uyarınca gümrük idarelerine sunulmuş ürünlerin ithaline ilişkin işlemler, bu Tebliğin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren kırk beş gün süreyle Hayvansal Ürün İthalatında Kontrol Belgesi Onaylanması ve İthalat Aşamasında Sunulması Gereken Belgeler Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2012/12) hükümlerine göre yürütülür.

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.” şeklindedir.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

1213_3103_veteriner_kontrollerine_tabi_r_n_ithalat_na_ili_kin_usul_ve_esaslar_hakk_nda_tebli_3103_1213.pdf