• Anasayfa
  • |
  • 2023 Yılı Yatırım Programı Hk.

2023 Yılı Yatırım Programı Hk.

15.01.2023 tarih ve 32074 Sayılı Mükerrer Resmî Gazete’de, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanun’un 19’uncu maddesi ile 13 sayılı Strateji ve Bütçe Başkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2’nci maddesi gereğince “2023 Yılı Yatırım Programının Kabulü ve Uygulanmasına Dair Karar’’ yayınlanmıştır.

Bahse konu Karar’da, 2023 Yılı Yatırım Programı’nın, On Birinci Kalkınma Planında, 2023-2025 Orta Vadeli Programında ve 2023 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programında ön görülen hedefler doğrultusunda hazırlandığı belirtilmiştir.

2023 Yılı Yatırım Programında; Genel Bütçe Kamu İdareleri, Özel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri, Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar, kamu payı yüzde 50’nin üzerindeki İktisadi Devlet Teşekkülleri ve Kamu İktisadi Kuruluşları ile bunların bağlı ortaklıkları, Özelleştirme Kapsamına Alınan Kuruluşlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, Döner Sermayeli Kuruluşlar, İller Bankası, dış proje kredisi kullanan Büyükşehir Belediyeleri ile diğer belediyeler tarafından gerçekleştirilecek yatırım projelerinin sektörel bazda düzenlenmiş olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu Karar’a https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/01/20230115M1-1.pdf  linki üzerinden erişim sağlanmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

48_251_2023_y_l_yat_r_m_program_hk.pdf