• Anasayfa
  • |
  • Antrepolarda IMO Kurallarına Uygun Yakıt Hazırlanması (Blending) Hk.

Antrepolarda IMO Kurallarına Uygun Yakıt Hazırlanması (Blending) Hk.

Sayın Üyemiz,

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin son yazısında, Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliğinin İhrakiye Teslimi Lisansı Kapsamında Yürütülebilecek Faaliyetlere ilişkin 31/b maddesinde yapılan düzenleme ile antrepo sahasıyla sınırlı olmak kaydıyla transit rejime tabi ihrakiye kapsamındaki denizcilik yakıtlarının hazırlanmasında, nihai ürünün denizcilik yakıtı olması kaydıyla ürünlerin birbiriyle karıştırılması mümkün kılınmış, konu ile ilgili olarak Bakanlıklarınca Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (seri no:1) ile transit akaryakıt antrepolarında İmo kurallarına uygun yakıt hazırlanması (Blending) işlemlerine ilişkin usul ve esasların belirlendiği,

Odamızın Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğüne başvurusunda; istenilen vasıfta denizcilik ürünlerinin yurt içinde yakıt hazırlanmasına olanak sağlanarak döviz tasarrufunda bulunulması ve pazar payının korunmasını teminen transit akaryakıtların depolandığı antrepolarda ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca hazırlanan karışım ürünlerinin söz konusu antrepoda eşya satış ve devri ile lisans sahibi firmalarca ihrakiye tesliminde kullanılabilmesine yönelik talepte bulunulduğu,

Bu başvurulara ilişkin Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan görüş istenmiş olduğu  alınan cevabi yazılarında özetle; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu kapsamında lisanslandırılmamış ve transit rejime tabi antrepolarda, ihrakiye teslim lisansı sahibi olmayan kişilerce ürünlerin karıştırılıp karıştırılamayacağı ile ortaya çıkan ürünlerin ihrakiye teslim lisansı sahiplerine teslimine ilişkin değerlendirme yapma yetkisinin Bakanlıkları uhdesinde olduğu, ancak söz konusu ürünün ihrakiye faaliyeti kapsamında kullanılmadan önce depo çıkışlarında Petrol Piyasasında Uygulanacak Teknik Kriterler Hakkında Yönetmeliğin 10 uncu maddesi kapsamında "analiz raporu" düzenlenmesi ve bu kapsamda söz konusu akaryakıt teknik düzenlemelere uygunluğunun kontrol edilmesi gerektiğinin belirtildiği,

Konuya ilişkin Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri Seri No:1) yetki başlıklı 6 ncı maddesinde; “(1) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Genel Müdürlüğü) bu Tebliğin uygulanması sırasında ortaya çıkan özel ve zorunlu durumları inceleyip sonuçlandırmaya ve gerekli gördüğü tedbirleri almaya yetkilidir.” hükmü bulunduğu,

Bu itibarla, ihrakiye teslimi lisansı sahibi olmayan firmalarca Gümrük Genel Tebliği (Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri) (seri no:1) kapsamında transit akaryakıt antrepolarında gerçekleştirilen karıştırma işlemleri neticesinde elde edilen akaryakıt ürünlerinin mezkur Tebliğ kapsamı ihrakiye lisansına sahip firmalara söz konusu antrepolarda satış ve devri ile ihrakiye olarak tesliminin mümkün olduğu hususları belirtilmektedir.

Söz konusu yazımıza Odamızın web sayfasında www.denizticaretodasi.org.tr adresinde ana sayfada "Genel" ve "Teknik" ve bölümlerinden ulaşılabilmektedir.

Bilgi ve gereğini arz/rica ederim.

204_609_antrepolarda_mo_kurallar_na_uygun_yak_t_haz_rlanmas_blending_hk_609_204.pdf