• Anasayfa
  • |
  • Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği

Sayın Üyemiz,

"Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 30.11.2022 tarih ve 32029 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, Ek’te sunulmaktadır.

Bahse konu Yönetmeliğin amacı; çevresel gürültünün çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerinin önlenmesi, gürültü haritaları ve gürültü eylem planlarının hazırlanması, çevresel gürültünün azaltılması için gürültü kontrol tedbirlerinin uygulanması ve çevresel gürültü yönetimi çalışmaları hakkında kamuoyunun bilgilendirilmesi olup, endüstriyel faaliyetler, ulaşım, inşaat, müzik yayını ve işyerlerinden kaynaklanan çevresel gürültü ve titreşimin kontrolüne yönelik usul ve esaslarını kapsamaktadır.

Bahse konu Yönetmelikte deniz turizmi araçlarını ilgilendiren maddelerden özetle;

1-Tanımlar Madde-4’te;

Müzik yayını yapan işyeri; “Bir konaklama tesisi bünyesinde veya müstakil olarak faaliyet gösteren 14/7/2005 tarihli ve 2005/9207 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik ve/veya turizm mevzuatı kapsamında yer alan müzik yayını yapan işyeri” olarak tanımlanmıştır.

2- Görev, Yetki ve Sorumluluklarını düzenleyen Madde-5’te;

-Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüklerinin illerde endüstri tesisleri, müzik yayını yapan deniz araçları ile işyerleri için akustik rapor hazırlatmak, bu raporları incelemek ve değerlendirmekle birlikte deniz araçlarına müzik yayın izni vermekle yükümlü oldukları,

- Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile ulaşım kaynaklarını işleten özel kurumların, sorumluluğu dahilinde olan ana kara yolları, demir yolları, havalimanları ve deniz limanlarının gürültü haritalarını hazırlamakla yükümlü oldukları,

3- Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları için çevresel gürültü kriterlerine ilişkin Madde-11’de;

-Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarının Ek-2’de yer alan hükümleri sağlayacağı,

- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılacağı, değerlendirileceği ve müzik yayın izni verileceği,

- Müzik yayın izin belgesine ilişkin usul ve esasların Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca belirleneceği,

- Müzik yayını yapan deniz araçlarının müzik yayını yapabileceği sahaların sınır koordinatlarının İl Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile belirleneceği,

- Müzik yayını yapan deniz araçlarının belirlenen koordinatlar dışında faaliyet göstermesi durumunda idari yaptırımların uygulanacağı,

- Müzik yayını yapan deniz araçlarından yayılan çevresel gürültü düzeyinin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından kıyıda belirlenen noktalarda sürekli izleme sistemi ile ölçüleceği,

- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerinin bulunduğu alanlarda Ek-2 Tablo 1’de yer alan sınır değerlerinin sağlandığını tespit etmek üzere ilgili idarenin elektronik olarak bilgilendirileceği çevresel gürültü sürekli izleme sisteminin kurdurulacağı,

- İlgili idarenin ses basıncı düzeyini kontrol altında tutmak amacıyla akustik planlama yaptırabileceği ve ses gücü sınırlayıcı sistemler kurdurabileceği,

- Birden fazla müzik yayını yapan işyerinin veya müzik yayını yapan deniz aracının bir arada ve aynı anda faaliyet gösterdiği alanlarda ilave gürültü kontrol tedbirlerinin belirlenebileceği,

- Kurulması planlanan müzik yayını yapan işyerlerinin ilgili mevzuatta belirtilen yer seçimi ve planlamasında stratejik gürültü haritaları ve stratejik gürültü eylem planlarının dikkate alınacağı,

- Aynı takvim yılı içinde üç defa bu Yönetmelik hükümlerinin ihlalinin tespiti halinde İl Müdürlüğü tarafından müzik yayın izninin iptal edileceği, müzik yayın izni iptal edilen işyerinin iki takvim yılından sonra yayın izni için tekrar başvurabileceği,

-Yerleşim alanlarında çevresel gürültüye neden olan müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçlarının Ek-2’de yer alan hükümleri sağlayacağı,

-İl Müdürlüğü tarafından müzik yayını yapan işyerlerine ve deniz araçlarına akustik rapor hazırlattırılacağı, değerlendirileceği ve müzik yayınına izni verileceği,

hususları belirtilmektedir.

4- Ek-2 Tablo.1’de Çevresel Gürültü Sınır Değerleri Müzik Yayını Yapan İş Yerleri ve Deniz Araçları İçin;

 

Gürültü Kaynağı

Ölçülen Parametre

Çevresel Gürültü Düzeyi

Gündüz

Akşam

Gece

Müzik Yayını Yapan İşyerleri (1)

LAeq 63-250 Hz

60 dB (A)

55 dB (A)

50 dB (A)

İşyerleri (2)

LAeq.5min

Arka Plan + 5 dB (A)

Arka Plan + 5 dB (A)

Arka Plan + 3 dB (A)

 

            (1): Bu sınır değerler, 31.12.2023 tarihinden itibaren geçerlidir. Belirlenen frekans aralığının her 1/3 oktav bandında bu sınır değerler sağlanır. Bu tarihe kadar hazırlanan akustik raporlarda; çevresel gürültü ölçüm sonuçlarına ve alınan ölçüm sonucu neticesinde belirlenen tedbirlere yer verilir.

            (2): Müzik yayını yapan işyerleri ve deniz araçları dahildir. 

Söz konusu "Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği" Odamız web sayfasında (www.denizticaretodasi.org.tr) Duyurular / Çevre / Turizm / Mevzuat bölümlerinde yayımlanmakta olup, ayrıca yazımız Ek'inde sunulmaktadır.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

881_3741__evresel_g_r_lt_kontrol_y_netmeli_i.pdf