• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 202)

Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 202)

13.12.2023 tarih ve 32398 sayılı Resmi Gazete'de Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 202) yayımlanmıştır.

Ek'te yer alan söz konusu Tebliğ ile ; 2023 yılı için yeniden değerleme oranı % 58,46 (elli sekiz virgül kırk altı) olarak tespit edilmiş olduğundan 27/10/1999 tarihli ve 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi, 29/9/2009 tarihli ve 2009/15481 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesi ve 7/10/2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin 500 üncü ve 584 üncü maddelerinde yer alan tutarlar yeniden belirlenmiştir.

Buna göre 01.01.2024 itibari ile ;

- 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen usulsüzlük cezası 828,00 TL olarak uygulanacaktır.

- 4458 Sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 122 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen fazla çalışma ücreti ihracat için 77,12 TL, diğer işlemler için 180,12 TL; (b) bendinde belirtilen Türk plakalı kamyonlar için fazla çalışma ücreti kamyon başına ihracat için 180,12 TL, diğer işlemler için 283,10 TL olarak uygulanacaktır.

- Gümrük Yönetmeliğinin; a) 500 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde belirtilen tutar 2.620.000,00 TL, (b) bendinde belirtilen tutar 26.242.000,00 TL, (c) bendinde belirtilen tutar 26.242.000,00 TL, b) 584 üncü maddesinde belirtilen usulsüzlük cezası 828,00 TL, olarak uygulanacaktır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

835_2876_g_mr_k_genel_tebli_i_g_mr_k_i_lemleri_seri_no_202_.pdf