• Anasayfa
  • |
  • Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Gümrük Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik 20 Ekim 2020 tarih 31280 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7.10.2009 tarihli ve 27369 mükerrer sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Gümrük Yönetmeliğinin "Eşyanın menşeini tevsik eden belgelerin sonradan ibrazına ilişkin geçiş hükümleri" başlıklı geçici 16'ncı maddesine;

"(3) Bu fıkranın yayımı tarihinden önce beyannamesi tescil edilmiş olan ve beyanname ekinde menşe şahadetnamesi bulunmadığı halde menşe esaslı ticaret politikası önlemi veya ek mali yükümlülük gibi diğer mali yükümlülüklerin ödenmediği, eksik ödendiği veya beyan edilmediği tespit edilen eşyanın menşeini tevsik eden uygun bir menşe şahadetnamesinin bu fıkranın yayımı tarihinden itibaren altı aylık süre içerisinde gümrük idaresine ibrazı mümkündür." fıkrası eklenmiştir.

Bilgilerinize arz/rica ederim.

 

1165_2800_g_mr_k_y_netmeli_inde_de_i_iklik_yap_lmas_na_dair_y_netmelik.pdf