• Anasayfa
  • |
  • Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik

Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik

"Hurdaya Ayrılan Türk Bayraklı Gemilerin Yerlerine Yeni Gemi İnşa Edilmesinin Teşvikine Dair Yönetmelik" 28.04.2021 tarihli ve 31468 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Yönetmeliğin amacı Ülkemizin deniz ticaret filosunun yenilenmesi, kabotajda ve uluslararası sularda deniz çevresine zararsız, etkin, güvenli, sürdürülebilir bir taşımacılığın oluşturulabilmesini desteklemek üzere; ticari yük taşımacılığında kullanılan gemilerden hurdaya ayrılanların yerine inşa edilecek yeni gemilere verilecek teşvikin usul ve esaslarını belirlemektir.

Bahse konu Yönetmelikte özetle, 

- Hurda teşvikinden faydalanmak isteyenlerin, her yılın Haziran ayı içerisinde Yönetmelik kapsamında yer alan gemi cinsleri için, Yönetmelik Ek-1'de yer alan başvuru formunu ve 6 ncı maddede yer alan diğer belgelerle birlikte başvuru yapabileceği,

- Yapılan hurda teşviki başvurularının, Bakanlık Döner Sermaye İşletmesi bütçe imkanları doğrultusunda her yıl en fazla beş adet gemi için, yaşı en büyük olan gemiden başlamak üzere değerlendirmesinin yapılcağı ve kabul edilen başvurular için İdare tarafından yararlanıcıya, belirlenen toplam teşvik tutarını içeren Teşvik Uygunluk Belgesi düzenleneceği,

- İkinci fıkra uyarınca başvurusu kabul edilen yararlanıcının, Teşvik Uygunluk Belgesi düzenlenme tarihinden itibaren dört ay içerisinde yüklenici ile yeni geminin inşaasına yönelik sözleşme yaparak İdareye ibraz etmesi gerektiği, aksi halde Teşvik Uygunluk Belgesi hiçbir işleme gerek duyulmaksızın iptal edilmiş sayılacağı,

- Yararlanıcının sözleşmeyle birlikte Yönetmelik Ek-2'de yer alan taahhütname ve Ek-3'te yer alan temliknameyi İdareye ibraz edeceği,

- Hurdaya ayrılacak gemi için verilecek teşvik tutarının, geminin boş ağırlığı ile güncel hurda fiyatının çarpılması suretiyle tespit edileceği,

- Bu Yönetmelik kapsamında hurdaya ayrılmak üzere sicilden terkin edilen gemilerin hiçbir şartta tekrar sicile kaydedilemeyeceği,

- Hurdaya ayrılacak geminin başvuru tarihi itibarıyla son altı ay yararlanıcının mülkiyetinde olması gerektiği,

- Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden sonra Milli Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi Siciline kayıt olan gemilerin, altı ay süreyle sicilde kaldıktan sonra teşvikten yararlanabileceği,

ifade edilmektedir. 

Yönetmeliğin tamamı Odamız Web Sayfası ( www.denizticaretodasi.org.tr ) "Genel" ve "Mevzuat Duyuruları" bölümünde yer almaktadır.

Bilgilerinizi arz/rica ederim.

 

446_1289_y_netmelik_eimza.pdf